Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:52 14.11.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Saša Cvetković

Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je, dana 7.10.2019. godine, drugostepenu presudu u predmetu Saša Cvetković kojom su, kao neosnovane, odbijene žalbe branilaca optuženog Saše Cvetkovića i punomoćnice oštećene, te je potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 22.3.2019. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 22.3.2019. godine, optuženi Saša Cvetković oglašen je krivim što je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ i osuđen je na 12 (dvanaest) godina zatvora.

 

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi s odredbom člana 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, djelimično je usvojen imovinsko-pravni zahtjev oštećene, pa je optuženi Saša Cvetković obavezan oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, isplatiti iznos od 15.000,00 KM i to na ime: – pretrpljenog straha i pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede slobode, dostojanstva, morala i prava ličnosti – iznos od 5.000,00 KM; – na ime duševnih bolova zbog umanjenja opće životne sposobnosti od 25% – iznos od 10.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na navedene iznose počev od dana presuđenja pa do isplate, a u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja.

 

Oštećena je s imovinsko-pravnim zahtjevom, preko dosuđenog iznosa nematerijalne štete, upućena na parnični postupak.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved