Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

11:41 23.08.2019

Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Zdravko Lubarda i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Zdravko Lubarda i dr. donijelo presudu kojim se žalbe Tužilaštva BiH i odbrane optuženog Zdravka Lubarde odbijaju kao neosnovane, pa se potvrđuje prvostepena presuda Suda broj S1 1 K 011304 17 Kri od 24.12.2018. godine.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 011304 17 Kri od 24.12.2018. godine, optuženi Zdravko Lubarda oglašen je krivim što je radnjama opisanim u izreci presude (I1 i I2 – odnosno tačke 1. i dio tačke 3. optužnice) počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom e) – zatvaranje, sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Za navedeno krivično djelo optuženi Zdravko Lubarda osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

 

Na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH optuženi Zdravko Lubarda oslobođen je optužbe za radnje opisane u izreci presude II1, odnosno dio tačke 3. optužnice, čime bi počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom i) KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona i za radnje opisane u izreci pobijane presude III1, odnosno tačka 2. optužnice, čime bi počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) KZ BiH, sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona. Istom presudom optuženi Ozren Planojević oslobođen je od optužbe da je radnjama opisanim u izreci pobijane presude III1, odnosno tačka 2. optužnice počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom k) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona i za radnje opisane u izreci presude IV1, odnosno tačka 4. optužnice, čime bi počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona.

 

Protiv prvostepene presude Tužilaštvo BiH izjavilo je žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka u odnosu na oslobađajući dio presude za optužene Zdravka Lubardu i Ozrena Planojevića, zatim zbog pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na oslobađajući dio presude za optužene Zdravka Lubardu i Ozrena Planojevića i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji na osuđujući dio presude za optuženog Zdravka Lubardu, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH uvaži žalbu Tužilaštva BiH na način da se pobijana presuda u oslobađajućem dijelu u odnosu na optužene Zdravka Lubardu i Ozrena Planojevića ukine i odredi održavanje pretresa, a da se u osuđujućem dijelu u odnosu na optuženog Zdravka Lubardu preinači, tako što će se optuženom Zdravku Lubardi izreći kazna zatvora u dužem trajanju, srazmjerno težini počinjenog krivičnog djela i nastupjelim posljedicama, bez primjene odredaba o ublažavanju kazne iz člana 49. KZ BiH.

 

Branilac optuženog Zdravka Lubarde pobija prvostepenu presudu i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH, žalbu uvaži, pobijanu presudu ukine i održi pretres te, nakon toga, optuženog Zdravka Lubardu oslobodi od optužbe ili, pak, da uvaži žalbu i prvostepenu presudu preinači tako da optuženog Zdravka Lubardu oslobodi od optužbe, odnosno blaže ga osudi.

 

Odgovor na žalbu dostavilo je Tužilaštvo BiH, u kojem se navodi da je žalba branioca neosnovana i predlaže da se žalba odbije. Također, svoje odgovore na žalbu Tužilaštva BiH su dostavile i odbrane optuženih Zdravka Lubarde i Ozrena Planojevića s prijedlogom da ona bude odbijena kao neosnovana.

 

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj 6.6.2019. godine, u smislu člana 304. ZKP BiH, tužilac Tužilaštva BiH, kao i branilac optuženog Zdravka Lubarde su ostali kod pismeno iznijetih žalbenih prigovora i razloga.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved