Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

14:01 18.04.2017

Preinačena presuda u odnosu na osuđenog Ostoju Markovića

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 13. marta 2017. godine drugostepenu presudu od 02. marta 2017. godine kojom je uvažena žalba osuđenog Ostoje Markovića, te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 22.decembra 2016. godine preinačena u odluci o krivično-pravnoj sankciji, tako da je osuđeni Ostoja Marković osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina i 8 (osam) mjeseci.

Na osnovu odredbe člana 50. stav 1. KZ SFRJ osuđenom Ostoji Markoviću u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora uračunava se vrijeme koje je osuđeni proveo u pritvoru i na izdržavanju izrečene kazne zatvora po pravosnažnim presudama. 

 

 

Presudom Suda BiH od 22.decembra 2017. godine, a odlučujući po molbi osuđenog Ostoje Markovića za objedinjavanje kazni zatvora, preinačene su pravosnažne presude, i to presuda Suda BiH od 24.juna 2015. godine kojom je Ostoja Marković osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i presuda Osnovnog suda u Banja Luci od 25.oktobra 2005. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci. Kazne izrečene ovim presudama su uzete kao utvrđene, pa je prvostepeni sud osuđenog Ostoju Markovića osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 5 (pet) mjeseci. 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavio osuđeni Ostoja Marković i to zbog odluke o krivično-pravnoj sankciji, sa prijedlogom da se žalba uvaži i pobijana presuda preinači na način da mu se izrekne manja jedinstvena kazna. Tužilaštvo BiH u ostavljenom roku nije dostavilo odgovor na žalbu osuđenog.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća, koja je održana dana, 02. marta 2017. godine u odsustvu uredno obaviještene tužiteljice Tužilaštva BiH, osuđeni Ostoja Marković izjavio je da ostaje kod pisano iznesene žalbe u cjelosti.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama istaknutih žalbenih prigovora, vijeće Apelacionog odjeljenja je donijelo navedenu odluku.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved