Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:12 21.08.2019

Preinačena prvostepena odluka prema optuženima Draganu Marjanoviću, Saši Gavranoviću, Vitomiru Deviću i Zoranu Šljuki

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuke i Dragomira Kezunovića donijelo presudu kojom se žalbe Tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog Dragomira Kezunovića odbijaju kao neosnovane, dok se uvažavaju žalbe branilaca optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića i Zorana Šljuke, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 017626 14 Kri od 12.7.2018. godine, preinačava u dijelu odluke koji se odnosi na krivičnopravnu sankciju, na način da se optuženi Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka, za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa tačkom a), a sve u vezi s odredbom člana 180. stav 1. i člana 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, osuđuju na kazne zatvora i to:

 • Dragan Marjanović na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina,
 • Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka na kazne zatvora u trajanju od po 15 (petnaest) godina.

 

U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

                                                                                                                                               

Prvostepenom presudom Suda BiH, broj S1 1 K 017626 14 Krl od 12.7.2018. godine, optuženi Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević, Zoran Šljuka i Dragomir Kezunović, oglašeni su krivim, da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkom a) istog člana, a u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Optuženi su prvostepenom presudom osuđeni na kaznu zatvora i to:

 • Optuženi Dragan Marjanović na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina,
 • Optuženi Saša Gavranović na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina,
 • Optuženi Vitomir Dević na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina,
 • Optuženi Zoran Šljuka na kaznu zatvora u trajanju od 17 (sedamnaest) godina,
 • Optuženi Dragomir Kezunović na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.
 •  

U izrečene kazne zatvora Sud je optuženima uračunao i vrijeme provedeno u pritvoru.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji iz člana 300. stav 1. ZKP BiH, s prijedlogom da Apelaciono odjeljenje Suda BiH uvaži žalbu kao osnovanu, preinači prvostepenu presudu i optuženim izrekne kaznu zatvora u dužem trajanju.

 

Također, žalbe su izjavili i branioci optuženih, i to:

 • Branilac optuženog Dragana Marjanovića – zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka; zbog povrede krivičnog zakona; zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I Suda BiH žalbu usvoji, prvostepenu presudu ukine i istu preinači na način da optuženog Dragana Marjanovića oslobodi od optužbe, odnosno da vijeće Apelacionog Odjela I Suda BiH uvažavajući žalbu ukine prvostepenu presudu i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.
 • Branilac optuženog Saše Gavranovića – zbog bitnih povreda odredbi ZKP BiH; zbog povrede krivičnog zakona; zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja; zbog odluke o krivičnoj sankciji; zbog povrede člana II/3. tačke e) Ustava BiH, te zbog povrede člana 6. stav 1. i 3. tačka a) Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, s prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH usvoji žalbu, te da pobijanu presudu ukine u smislu člana 315. stav 1. tačka a) u vezi sa stavovima 2. i 3. ZKP BiH ili da istu preinači u smislu člana 314. ZKP BiH i oslobodi optuženog Sašu Gavranovića od optužbe.
 • Branilac optuženog Vitomira Devića – zbog povrede odredbi krivičnog postupka; zbog povrede krivičnog zakona; zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I Suda BiH predmetnu optužnicu odbaci, odnosno da se žalba trećeoptuženog Vitomira Devića uvaži i pobijana presuda preinači na način da drugostepeni sud održi pretres i trećeoptuženog oslobodi od optužbe ili da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
 • Branilac optuženog Zorana Šljuka – zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH na osnovu člana 314. ZKP BiH preinači presudu prvostepenog suda i optuženog Zorana Šljuka oslobodi od optužbe ili na osnovu člana 317. ZKP BiH da prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje pretresa.
 • Branilac optuženog Dragomira Kezunovića – zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka; zbog povrede krivičnog zakona; zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da temeljem člana 314. stav 1. ZKP BiH, Apelaciono vijeće žalbu uvaži, osporenu presudu preinači i optuženog Dragomira Kezunović oslobodi od optužbe ili pak da temeljem člana 315. stav 1. ZKP BIH, žalbu uvaži, prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.
 •  

Branioci optuženih su dostavili Sudu i odgovore na žalbu Tužilaštva BiH, sa identičnim prijedlogom da Sud BiH žalbu Tužilaštva BiH odbije kao neosnovanu.

 

Tužilaštvo BiH nije dostavilo odgovor na žalbe branilaca.

 

Na osnovu člana 304. ZKP BiH, dana 26.4.2018. godine, održana je javna sjednica pred vijećem Apelacionog odjeljenja u prisustvu tužioca Tužilaštva BiH, branioca optuženog Dragana Marjanovića, branioca optuženog Saše Gavranovića, branioca optuženog Vitomira Devića, branioca optuženog Zorana Šljuke, branioca Slavka Ašćerića, branioca optuženog Dragomira Kezunovića, a u odsustvu uredno obaviještenih optuženih Dragana Marjanovića, Saše Gavranovića, Vitomira Devića, Zorana Šljuke i Dragomira Kezunovića. Na održanoj sjednici tužilac i branioci optuženih su ukratko izložili izjavljene žalbe i odgovore, ističući da u cijelosti ostaju kod istih.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved