Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:21 11.06.2019

Registar Suda BiH učestvovala na forumu Mreže najviših sudova u Strazburu

Registrar Suda Bosne i Hercegovine Emira Hodžić učestvovala je na trećem forumu Mreže najviših sudova koji se održavao od 6. do 7 juna u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Mrežom najviših sudova rukovodi Evropski sud za ljudska prava, a na forumima svake godine članicama Mreže budu predstavljena određena unapređenja u sudskoj praksi.

 

Na dvodnevnom forumu učesnicima su predstavljene novine internet-platforme u okviru koje će sudovi, članovi Mreže, moći pratiti aktuelnu praksu Evropskog suda za ljudska prava po pojedinim članovima konvencije. Navedena platforma će omogućiti primjenu najnovije prakse Evropskog suda u predmetima pred Sudom BiH. Također, učesnicima je predstavljena praksa Kasacionog suda Francuske u primjeni Protokola 16. Evropske konvencije o ljudskim pravima te je razmijenjena najbolja praksa i u tom domenu. U okviru foruma su održane i dvije radionice iz oblasti imigracija i terorizma na kojima je predstavljena najnovija praksa ESLJP-a.

 

Sud Bosne i Hercegovine učestvuje u zajedničkim naporima Mreže usmjerenim ka unapređenju dijaloga između sudova i promovisanju impementacije Konvencije, s posebnim osvrtom na uspostavljanje praktičnih i korisnih resursa za razmjenu informacija između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova o praksi Evropskog suda sa sjedištem u Strazburu, kao i pravu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i domaćem pravu država članica.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved