Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

12:52 11.06.2018

Registrar Suda BiH na 2. forumu Mreže najviših sudova u Evropi

Registrar Suda BiH Emira Hodžić je po pozivu predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, gospodina Guido Raimondi-ja, učestvovala na drugom forumu Mreže najviših sudova u Evropi (SCN) koji je održan dana 08.06.2018. godine u Strasbourgu.

 

Mrežom najviših sudova rukovodi Evropski sud za ljudska prava, a trenutno je čini 67 sudova iz 35 država Evrope. Sud Bosne i Hercegovine učestvuje u zajedničkim naporima Mreže usmjerenim ka unapređenju dijaloga između sudova i promovisanju impementacije Konvencije, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje praktičnih i korisnih resursa za razmjenu informacija između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova o praksi Evropskog suda sa sjedištem u Strasbourgu, kao i pravu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i domaćem pravu država članica.

 

Na jednodnevnom forumu učesnici su usmjerili pažnju na praktičnu primjenu Protokola 16. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, te razmatrali mogućnosti razmjene informacija, izazove sa kojim se sudovi susreću, kao i najbolje prakse u ovom domenu.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved