Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:11 20.05.2019

Sud Bosne i Hercegovine i TRIAL International ured u BiH potpisali Memorandum o razumijevanju

Registrar Suda Bosne i Hercegovine, Emira Hodžić, i voditeljica TRIAL International ureda u BiH, Selma Korjenić, danas su u Sudu Bosne i Hercegovine potpisale Memorandum o razumijevanju između Suda BiH i TRIAL International ureda u BiH.

 

Memorandumom je uspostavljena saradnja sa ciljem mjerenja indikatora uspjeha, odnosno prikupljanja povratnih informacija o tome kako žrtve/preživjeli, koji se kao svjedoci pojavljuju u predmetima ratnog seksualnog nasilja, doživljavaju sudski proces te u kojoj mjeri su zadovoljni pripremom za suđenja.

 

Odjeljenje za podršku svjedocima Suda BiH će voditi statističke podatke u odnosu na pitanja koja će biti jasno i nedvosmisleno postavljena svjedocima u obliku anketnih listića/upitnika. Anketni listići se sastoje od pet pitanja vezanih za imovinskopravne zahtjeve u krivičnom postupku te pet pitanja vezanih za stigmatizaciju i stereotipe tokom suđenja.

 

Aktivnosti na realizaciji ciljeva ovog Sporazuma će započeti odmah po potpisivanju Memoranduma, a obje strane potpisnice su se obavezale da će u ostvarivanju ciljeva saradnje raditi u dobroj volji i transparentno, vodeći računa o povjerljivosti podataka. Sud BiH će se u skladu s Memorandumom starati da upitnici ne predstavljaju preveliko opterećenje za žrtve-svjedoke, a posebnu pažnju će posvetiti zaštiti njihovih ličnih podataka.

 

Sud BiH će TRIAL Internationalu blagovremeno pružiti sve relevantne informacije i staviti na raspolaganje relevantnu statistiku koja se tiče rezultata upitnika, a sve u cilju unapređenja saradnje Suda sa zajednicom i nevladinim sektorom te zaštite i pružanja pomoći žrtvama ratnog silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini u smislu unapređenja njihovog položaja i poštivanja njihovih ljudskih prava na domaćem i međunarodnom nivou.

 


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved