Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

15:41 16.11.2018

Sudije Suda BiH i registrar Suda prisustvovali Drugoj godišnjoj konferenciji najviših sudova u Bosni i Hercegovini

Sudije Suda BiH i registrar Suda prisustvovali su Drugoj godišnjoj konferenciji najviših sudova u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci 14. i 15. novembra 2018. godine.

 

Organizatori konferencije na temu „Posebne istražne radnje“ su Ustavni sud Bosne i Hercegovine i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine i Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Republike Srpske, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i eksperti iz oblasti ljudskih prava.

Fokus konferencije je bio na unaprijeđivanju primjene standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u kontektsu posebnih istražnih radnji kroz poštivanje prava na pravično suđenje zajamčeno članom 6. Konvencije i prava na privatan i porodičan život, dom i prepisku zajamčenim članom 8. Konvencije.


RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved