Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

10:18 03.03.2017

Ukinut osuđujući dio i djelimično ukinut oslobađajući dio prvostepene presude u predmetu Nihad Bojadžić

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 23. februara 2017. godine drugostepenu presudu od 23. januara 2017. godine kojom je žalba branioca optuženog Nihada Bojadžića uvažena te je presuda Suda Bosne i Hercegovine od 14. aprila 2016. godine ukinuta u osuđujućem dijelu i u tom dijelu je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.  

 

Nadalje, žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine je djelimično uvažena, pa je u oslobađajućem dijelu presuda Suda Bosne i Hercegovine, od 14.aprila 2016. godine, ukinuta u odnosu na tačke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 11. izreke oslobađajućeg dijela presude i u odnosu na te tačke je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, dok je u odnosu na tačke 7., 8., 9., 10., 12. i 13. oslobađajućeg dijela izreke presude žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine odbijena kao neosnovana i u tom dijelu je prvostepena presuda potvrđena.

 

Prvostepenom presudom optuženi Nihad Bojadžić je oglašen krivim za krivično djelo krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. U dijelu II izreke prvostepene presude optuženi je oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav (1) tačka c), e) i f) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) i krivično djelo Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav (1) tačka a) i b) KZ BiH.

Tužilaštvo BiH je, u odnosu na dio presude kojim je optuženi oslobođen od optužbe,  žalbu izjavilo zbog povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, a u odnosu na dio izreke presude kojim je optuženi oglašen krivim zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, uz prijedlog da Apelaciono vijeće istu uvaži i ukine prvostepenu presudu u dijelu u kojem je optuženi oslobođen od optužbe i u odnosu na taj dio održi pretres, a da u odnosu na osuđujući dio presude preinači prvostepenu presudu u odluci o kazni i optuženom izrekne strožiju kaznu u skladu sa KZ SFRJ.

 

Odbrana je žalbu izjavila zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da se presuda preinači tako da se optuženi oslobodi od optužbe, odnosno da se presuda ukine u osuđujućem dijelu i održi pretres pred Apelacionim vijećem.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je 23. januara 2017. godine održalo sjednicu na kojoj su žalitelji ukratko izložili sadržaj podnesenih žalbi, ističući da u cjelosti ostaju kod razloga i prijedloga datih u žalbama.   

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja je ispitalo žalbu u okviru žalbenih navoda te je donijelo gorenavedenu odluku.

 


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved