Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:24 29.07.2020

Ukinut pritvor optuženom Hamzi Labidiju

Sud Bosne i Hercegovine donio je, dana 24.7.2020. godine, rješenje u predmetu Hamza Labidi kojim je usvojen prijedlog advokata optuženog Hamze Labidija za ukidanje pritvora određenog rješenjem Suda BiH od 17.3.2020. godine, a produženog rješenjem od 18.5.2020. godine.

 

Istovremeno su prema optuženom Hamzi Labidiju određene mjere zabrane iz člana 126. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku BiH i to: zabrana napuštanja boravišta (kretanje optuženog ograničava se isključivo na njegov dom koji ne može napustiti bez prethodnog odobrenja Suda BiH, izuzev ukoliko ga ne napušta da bi se pojavio u ovoj krivičnopravnoj stvari po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH, a provjeru ovih mjera nasumice će provoditi ovlaštena službena lica Policijske stanice Zavidovići tri puta sedmično), zabrana putovanja (optuženom se zabranjuje putovanje van BiH, oduzimaju mu se važeće putne isprave uz zabranu izdavanja novih, a zabranjuje mu se i prelazak državne granice uz korištenje lične karte), te zabrana sastajanja sa određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH, na način da se optuženom Hamzi Labidiju zabranjuje svaki oblik međusobnog kontaktiranja i sastajanja sa svjedocima Tužilaštva BiH u ovom predmetu.

 

Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za tim postoji potreba, a kontrola opravdanosti će se vršiti svaka dva mjeseca. O izvršenju izrečenih mjera zabrane starat će se policijski službenici Policijske stanice Zavidovići, te Granična policija Bosne i Hercegovine. U skladu sa odredbom člana 126b. stav 3. ZKP BiH, optuženi je upozoren da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera zabrane.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved