Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:04 08.03.2019

Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Ešefa Kantić i drugi

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane javne sjednice, donijelo je dana, 22.02.2019. godine rješenje u predmetu Ešefa Kantić i dr. kojim je uvažena žalba branioca optužene Ešefe Kantić, a povodom te žalbe, primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i u odnosu na optuženo pravno lice, te je presuda Suda BiH od 15.11.2018. godine ukinuta i određeno je održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 15.11.2018. godine optužena Ešefa Kantić oglašena je krivom da je počinila produženo krivično djelo Porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), pa joj je Sud izrekao kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Optuženoj je, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM.

 

Optuženo pravno lice „Kantić-Company“ d.o.o. Doboj Istok, nad kojim je otvoren stečajni postupak, oglašeno je odgovornim da je počinilo produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. KZ BiH, u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 54. i 124. KZ BiH. Istom presudom od pravnog lica “Kantić- Company” d.o.o. Doboj Istok oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 328.406,02 KM.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved