Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

13:13 03.01.2019

Uvažena žalba odbrane optuženog Elvira Muminovića

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv optuženog Elvira Muminovića, Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja, donijelo rješenje kojim se uvažava žalba branioca optuženog Elvira Muminovića, a povodom iste, primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i u odnosu na optužene Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, pa se presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 1 K 023906 17 Kri od 05.07.2018. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 023906 17 Kri od 05.07.2018. godine, optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović oglašeni su krivim da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), te su, primjenom odredaba članova 33., 38. i 41. KZ SFRJ, osuđeni i to: optuženi Elvir Muminović na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, a optuženi Samir Kešmer i Mirsad Menzilović na kazne zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina.

 

Istom presudom, na osnovu člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi sa odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima, usvojen je imovinskopravni zahtjev oštećene, te su optuženi Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović obavezani da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 50.000,00 KM, a sve u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo BiH i to zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH pobijanu prvostepenu presudu preinači tako što će optuženim Elviru Muminoviću, Samiru Kešmeru i Mirsadu Menziloviću izreći kaznu zatvora u dužem trajanju od kazne izrečene prvostepenom presudom.

 

Protiv navedene presude žalbu su blagovremeno izjavili branioci optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmira i Mirsada Menzilovića i to zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće Suda BiH ovu žalbu usvoji, te da pobijanu presudu ukine ili da istu preinači i optužene oslobodi od optužbe.                      

 

Tužilaštvo BiH je dostavilo odgovor na žalbe branilaca optuženih, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće navedene žalbe odbije kao neosnovane.

 

Nadalje, odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci svih optuženih, sa prijedlogom da se navedena žalba odbije kao neosnovana.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj dana 30. novembra 2018. godine u smislu člana 304. ZKP BiH, tužilac i odbrana optuženih Elvira Muminovića, Samira Kešmira i Mirsada Menzilovića su ukratko izložili žalbene razloge, a takođe su izneseni i odgovori na izjavljene žalbe.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved