Pretraga predmeta i presuda

Predmeti pred Sudom Bosne i Hercegovine

Sudska praksa Suda Bosne i Hercegovine

09:27 08.07.2019

Uvažene žalbe odbrane u predmetu Ivan Kraljević i dr.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je, nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu Ivan Kraljević i dr., donijelo rješenje kojim se uvažavaju žalbe branioca optuženog Stojana Odaka i optuženog lično, te se presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 1 K 019187 15 KrI od 29.8.2018. godine, ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.   

 

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH), broj S1 1 K 019187 15 Kri od 29.8.2018. godine, optuženi Ivan Kraljević (pod tačkama I.a (I.c), I.a.3, I.a.4, I.a.5, I.a.6, I.a.7, I.a.8, I.b, I.b.9, I.b.10. i I.c.11. izreke presude), Mate Jeličić (pod tačkama II.a, II.a.1, II.a.2, II.b, II.b.3. izreke presude), Stojan Odak (pod tačkama I.a.6, I.a.7, I.c.11, I.c.12, I.c.13, I.c.14, II.a.1, II.b.3, III.a.4, III.a.5. i III.a.6. izreke presude), Vice Bebek (pod tačkom I.c.13. izreke presude) i Vinko Radišić (pod tačkom III.b.3. izreke presude), oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članom 22. i 30. KZ SFRJ, te ih je prvostepeni sud osudio, i to optuženog Ivana Kraljevića na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženog Matu Jelčića na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci, optuženog Stojana Odaka na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, optuženog Vicu Bebeka na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jednu) godinu i optuženog Vinka Radišića na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jednu) godinu.

 

Istom presudom, a na osnovu odredbe iz člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Slavko Skender, Stojan Odak, Vice Bebek i Dragan Miloš su oslobođeni optužbe, i to:

– Ivan Kraljević (pod I) tačke a.1, a.2, c.14. i d. da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi s tačkama e), f) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH, a u odnosu na (pod I) tačke c.12., c.13 i d. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH;

– Mate Jelčić, (pod II) tačka c., da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkama e) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH;

– Slavko Skender, (pod II) tačke a.1, a.2, b., c., (pod III) tačke  a.2, a.4, a.5, a.6. i b. da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkama e) i k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH; a u odnosu na (pod II) tačke b.3, c., (pod III) tačke a, a.1, a.3, a.4, a.6. i b. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. i 2. KZ BiH;

– Stojan Odak, (pod I) tačka a.8. da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkama  k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

– Vice Bebek, (pod I) tačka a.7. da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), a u vezi sa tačkom k) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH; a u odnosu na (pod II)  tačke b.3. krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka b) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH;

– Dragan Miloš, (pod II) b. da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačka a) KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Protiv navedene presude žalbe su izjavili Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te branioci optuženih Ivana Kraljevića, Mate Jelčića, Stojana Odaka, Vice Bebeka i Vinka Radišića kao i optuženi Stojan Odak – lično, iz svih zakonom predviđenih razloga.

 

Tužilaštvo BiH je predložilo da vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH u cijelosti uvaži žalbu kao osnovanu i ukine prvostepenu presudu u oslobađajućem dijelu i na osnovu člana 315. ZKP BiH odredi održavanje pretresa na kojem će se ponoviti dokazi uslijed kojih je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno, i da se presuda preinači u osuđujućem dijelu tako što će se optuženima koji su oglašeni krivim, izreći kazna zatvora u dužem trajanju.

 

Branioci optuženih Ivana Kraljevića, Mate Jelčića, Stojana Odaka, Vice Bebeka i Vinka Radišića i optuženi Stojan Odak, imali su saglasne prijedloge da Apelaciono vijeće uvaži žalbu, pobijanu presudu preinači i žalitelja oslobodi krivice ili blaže kazni ili pak žalbu uvaži i pobijanu presudu ukine i održi pretres pred Apelacionim vijećem.

 

Na sjednici Apelacionog vijeća održanoj 23.4.2019. godine u smislu člana 304. ZKP BiH tužiteljica i odbrane optuženih su ukratko izložili žalbene razloge iz izjavljenih žalbi, te su, također, ukratko izneseni i navodi iz dostavljenih odgovora na izjavljene žalbe. Optuženi su podržali navode svoje odbrane.


Pogledaj predmet

RSS Sitemap Copyrights © Sud Bosne i Hercegovine. All rights reserved