Jusufović Mirza
Sudija

Sudija Mirza Jusufović je rođen 1953. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu je završio u Tuzli, a  Pravni fakultet u Sarajevu  1976. godine.  

Pravosudni ispit je položio 1977. godine.

Radio je kao sudija Opštinskog suda u Tuzli, Okružnog suda u Tuzli, advokat, predsjednik Višeg suda u Tuzli, sudija odjeljenja Vrhovnog suda BiH i sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta.

Tokom radnog vijeka obavljao je i druge značajne funkcije:  sekretara Skupštine opštine Tuzla, sekretara Skupštine Okruga Tuzla,  kantonalnog ministra unutrašnjih poslova  i pravnog savjetnika u Uredu Supervizora za Brčko.  

Kao član međunarodnog pravnog tima OHR-Komisije za reviziju zakona Brčko Distrikta radio je  na uspostavi  novog, modernog pravnog sistema Brčko Distrikta, te novog,  reformiranog i  nezavisnog pravosuđa. U toj ulozi je učestvovao u  izradi nacrta  zakona iz raznih oblasti društvenog života,  a posebno  zakona  iz oblasti pravosuđa. Među njima   su i Zakon  o krivičnom postupku Brčko Distrikta,  Krivični zakon, Zakon  o parničnom postupku  i mnogi drugi,  koji su  poslužili  kao osnov  i model   istoimenih   zakona  donešenih na entitetskom i državnom nivou.

Kao predstavnik sudija  Brčko Distrikta, bio je  član prvog saziva VSTV.

Za sudiju Suda BiH je  imenovan  15.02. 2005. godine.  Od 2008. godine do danas radi kao sudija Apelacionog krivičnog odjeljenja,    na predmetima organiziranog i opšteg kriminala, te ratnih zločina.   

Sudija Jusufović je je, takođe, dugogodišnji  edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca, a u više navrata je kao  predavač  angažovan  i od strane OSCE, Ministarstva pravde BiH - OKO i drugih, na teme iz oblasti procesuiranja organiziranog kriminala, terorizma i ratnih zločina.  

 
Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet