Miletić Azra
Sutkinja

Azra Miletić je rođena u Jajcu 1953. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu  Univerziteta u Sarajevu 1976. godine, a nakon pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita 1.4.1978. godine imenovana je za  sutkinju Opštinskog suda u Lukavcu.

U novembru 1985. godine imenovana je za sutkinju  Višeg suda u Tuzli (sada Kantonalni sud), gdje je radila na poslovima prvostepenog, a zatim drugostepenog krivičnog referata. U ratnom periodu (1992.-1995.) imenovana je u Vrhovni sud Republike Bosne i Hercegovine, Odjeljenje u Zenici, vijeće u Tuzli.

U periodu od 1996. do 2000. godine bavila se privatnom praksom radeći kao  advokat. Posebno se angažovala na radu u nevladinim organizacijama, a u NVO Forum građana Tuzle vodila Odbor za zaštitu ljudskih prava. U tom periodu vodila je i niz projekata vezanih za promociju i edukaciju u oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i implementaciji Aneksa VI Dejtonskog sporazuma. Također, je vodila i više projekata na implementaciji Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, posebno za povratnike na područje Bijeljine. Kao uspješan lider u nevladinom sektoru 1997. godine, u organizaciji USAID-a, završila je jednomjesečnu edukaciju u Čikagu, SAD za liderstvo u nevladinom sektoru.

Od 2000. do 2004. godine radila je, kao zamjenik tužioca, u Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli.Za vrijeme tužilačkog mandata bila je član Predsjedništva Udruženja tužilaca Federacije BiH.

Dana, 07.10.2004. godine je imenovana za sutkinju Suda Bosne i Hercegovine, prvo na prvostepeni krivični referat, a zatim, 2005. godine raspoređena u Apelaciono krivično odjeljenje, gdje i sada obavlja sudijsku dužnost.

Rješenjem Ministra pravde Bosne i Hercegovine imenovana je u Tim za praćenje primjene krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.

Rješenjem Ministra pravde Bosne i Hercegovine imenovana je u Komisiju za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine, kao ispitivač za krivično pravnu oblast. Stalni je edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS, kao i za potrebe Vijeća Evrope i OSCE-a. Kao edukator učestvovala je u radu Pravosudne akademije Republike Makedonije i Advokatske komore Republike Crne Gore.

Autor i ko-autor je tri priručnika- modula: “Načela glavnog pretresa i metodologija izrade prvostepene presude u krivičnim predmetima” ; “Imunitet svjedoka” i “Procesne mjere zaštite svjedoka”, koji su urađeni za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, namijenjenih edukaciji sudija i tužilaca u BiH  u periodu od 2007. do 2012.godine.

U časopisu “Pravo i pravda”(časopis za pravnu teoriju i praksu, godina IV broj I 2005.) objavila rad na temu”Institut pregovaranja o krivnji u praksi”.

U časopisu “Pravo i pravda”(časopis za pravnu teoriju i praksu, god.VII broj I 2008.) objavila je rad na temu “Korištenje dokaza pribavljenih od strane MKSJ u postupku pred sudovima u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na prihvatanje dokazanih činjenica ustanovljenih pravnosnažnim odlukama MKSJ”.

Rad na temu “ Institut vremenskog važenja zakona u predmetima ratnih zločina pred Sudom Bosne i Hercegovine” objavio je Centr za javno pravo CJP; Sveska za javno pravo br 7, godina 2012. str. 26-38.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet