Odjeljenje za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove

U Odjeljenju za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada opštih i pojedinačnih akata Suda, lektorski poslovi, personalni poslovi, daktilografski poslovi, informativno-tehnički poslovi, poslovi pisarnice, kurirski i drugi opšti poslovi potrebni za funkcionisanje Suda.