Pravno odjeljenje

Pravno odjeljenje Suda BiH pruža stručnu pravnu pomoć sudijama i vijećima Odjela I za ratne zločine i Odjela II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

 Stručna podrška sudijama:

 

 • priprema predmeta za ročišta i glavnog pretresa;  
 • prisustvo i praćenje glavnog pretresa (izrada zabilješki sa suđenja, praćenje i bilježenje navoda stranaka u postupku i iskaza svjedoka, vođenje evidencije o uloženim materijalnim dokazima, vođenje liste svjedoka koji su svjedočili na glavnom pretresu itd.);
 • vođenje raznih evidencija u vezi s podacima iz predmeta;
 • organizacija svjedočenja videolinkom;
 • koordinacija rada s drugim odjeljenjima Suda, posebno Odjeljenja za podršku svjedocima, Odjeljenja za informisanje javnosti, Odjeljenja za sudsku upravu;
 • pružanje pomoći sudijama prilikom vijećanja;
 • pravna istraživanja;
 • izrada nacrta svih vrsta odluka, a što uključuje i pomoć pri izradi presude itd.   

  Pored navedenog, stručna podrška:

  • aktivno učestvuje u realizaciji prezentacija o radu Suda BiH svim zainteresovanim grupama koje posjete Sud, ali i na seminarima, okruglim stolovima i debatama u organizaciji nevladinog sektora s posebnim osvrtom na rad Krivičnog odjeljenja Suda BiH;  
  • prisustvuje početnim, komplementarnim i kontinuiranim obukama u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, sudijskog koledža u organizaciji Suda BiH, te drugim individualnim ili grupnim edukacijama, usavršavajući svoje znanje i primjenjujući ga u svakodnevnom radu na predmetima;
  • aktivno učestvuje i pruža značajan doprinos prilikom sistematizovanja i objavljivanja sudske prakse u Biltenu Suda BiH koji izlazi jednom godišnje.

   

   U radu na predmetima koji su u nadležnosti Odjela I i Odjela II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja zaposlenici Odjeljenja istražuju brojna pravna pitanja iz različitih oblasti kako domaćeg tako i međunarodnog prava, naročito međunarodnog humanitarnog prava, te prate praksu međunarodnih sudova.

   U Pravnom odjeljenju rade pravni savjetnici, stručni saradnici i pripravnici koji su raspoređeni u timove koji pružaju podršku sudskim vijećima. Pravni savjetnik koordinira i nadzire rad stručnog saradnika i pripravnika.

   Pripravnici obavljaju svoje dužnosti u okviru programa pripravničkog staža, a posebno se angažuju prilikom istraživanja pojedinih pravnih pitanja, pružanja pomoći u izradi procesnih rješenja, a po potrebi prate glavni pretres u predmetima.