Pravno odjeljenje

Pravno odjeljenje Ureda registrara Suda BiH pruža stručnu pravnu pomoć sudijama i sudskim vijećima Odjela I za ratne zločine i Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

U radu na predmetima koji su u nadležnosti Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja, uposlenici Pravnog odjeljenja istražuju brojna pravna pitanja iz različitih oblasti kako domaćeg tako i međunarodnog prava, naročito međunarodnog humanitarnog prava, te prate praksu međunarodnih sudova.

U Pravnom odjeljenju su zaposleni pravni savjetnici, pravni savjetnici – asistenti, stručni saradnici i pripravnici, koji raspoređeni u timove sudijama i sudskim vijećima pružaju stručnu podršku u radu.

Stručna podrška naročito:

 

 • prisustvuje i prati tok ročišta za glavni pretres (sačinjava zabilješke sa ročišta, prati i bilježi navode stranaka i iskaze svjedoka, vodi evidencije o uloženim materijalnim dokazima i saslušanim svjedocima);
 • vodi evidencije o svim podacima iz predmeta;
 • organizira saslušanje svjedoka videolinkom;
 • koordinira radne zadatke iz nadležnosti drugih odjeljenja Suda, posebno Odjeljenja za podršku svjedocima, Odjeljenja za informiranje javnosti i Odjeljenja za sudsku upravu;
 • pruža pomoć sudijama i sudskim vijećima prilikom vijećanja;
 • vrši pravna istraživanja;
 • komunicira sa strankama, braniocima, osobljem kazneno-popravnih zavoda, kao i osobljem drugih domaćih i međunarodnih institucija ukoliko je to neophodno za potrebe predmeta;
 • izrađuje nacrte odluka, što uključuje i pomoć pri izradi pismenih otpravaka presuda.

  Pored navedenog, stručna podrška dodatno:

  • aktivno učestvuje u realizaciji prezentacija o radu Suda BiH svim zainteresiranim grupama koje posjete Sud, te priprema materijale za potrebe seminara, okruglih stolova i debata u organizaciji nevladinog sektora, s posebnim osvrtom na rad Krivičnog odjeljenja Suda BiH;  
  • prisustvuje početnim, komplementarnim i kontinuiranim obukama u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, kao i obukama u organizaciji Suda BiH – sudijski koledž, te drugim individualnim ili grupnim edukacijama, usavršavajući svoje znanje i primjenjujući ga u svakodnevnom radu na predmetima;
  • aktivno učestvuje i pruža značajan doprinos prilikom sistematiziranja sudske prakse radi objavljivanja Biltena Suda BiH, kao i prilikom odabira odluka za potrebe interne baze i baze E-sentence, budući da je Sud BiH, uz tri preostala najviša suda u BiH, potpisnik sporazuma o izradi i kontinuiranom radu na bazi E-sentence ili Bazi za usaglašavanje sudske prakse na nivou BiH.