Ured registrara

Registrar rukovodi Uredom registrara Odjela I i Odjela II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i nadležan je, u saradnji s predsjednikom Suda, za upravljanje i pružanje usluga administrativne, pravne i druge podrške Odjelu I i Odjelu II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja.

Ured registrara ima sljedeće organizacione jedinice:

  1. Administrativno odjeljenje – pruža administrativnu podršku radu Odjela I i Odjela II uključujući IT usluge, usluge prevođenja i ostalu praktičnu podršku.
  2. Pravno odjeljenje – pod direktnim nadzorom predsjednika Suda pruža stručnu pomoć sudijama i vijećnicima Odjela I i Odjela II u obavljanju njihovih dužnosti propisanih zakonom.
  3. Odjeljenje za sudsku upravu – upravlja dnevnim aktivnostima u cilju nesmetanog funkcioniranja rada Suda.
  4. Odjeljenje za informiranje javnosti (PIOS) – odgovorno je za kontakte Suda s medijima kao i za svaki drugi vanjski kontakt javne prirode.
  5. Odjeljenje za podršku svjedocima – pruža praktičnu i, kad je potrebno, psihološku podršku svjedocima tokom svjedočenja na Sudu.
  6. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije – upravlja, održava i unapređuje informacioni i telekomunikacioni sistem (IKS), te u tom smislu stvara sigurnije i kvalitetnije uslove rada.
  7. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu