Organizaciona struktura

Nadležnosti, organizacija i struktura Suda Bosne i Hercegovine su regulisani Zakonom o Sudu Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine

Predsjednika Suda BiH postavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Predsjednik Suda organizuje rad Suda i stara se o ostvarivanju saradnje s drugim institucijama. U slučaju odsutnosti, predsjednika Suda zamjenjuje sudija koji je godišnjim rasporedom određen za njegovu zamjenu. Za određene aktivnosti, predsjednik Suda može sebi odrediti zamjenu iz reda sudija Suda. Predsjednik se imenuje na mandat od šest (6) godina i može biti ponovno imenovan.

Sudije i sudska vijeća

U skladu s odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Sud BiH ima 48 sudija. Sudska vijeća se sastoje od troje sudija. Dodjela predmeta vijećima vrši se na osnovu sistema automatske dodjele predmeta.

Struktura

Sud Bosne i Hercegovine ima tri odjeljenja: Krivično, Upravno i Apelaciono.

Krivično odjeljenje sastoji se iz tri odjela:

 • Odjel I za ratne zločine
 • Odjel II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju
 • Odjel III za sva ostala krivična djela iz nadležnosti Suda

U okviru Upravnog odjeljenja djeluju tri referata:

 • Referat za upravne sporove
 • Parnični referat
 • Izvršni referat

Apelaciono odjeljenje sastoji se iz tri odjela:

 • Odjel I koji odlučuje po pravnim lijekovima na odluke Odjela I Krivičnog odjeljenja
 • Odjel II koji odlučuje po pravnim lijekovima na odluke Odjela II Krivičnog odjeljenja
 • Odjel III koji odlučuje po pravnim lijekovima na odluke Odjela III Krivičnog odjeljenja, na odluke Upravnog odjeljenja, te rješava po prigovorima koji se odnose na izborna pitanja.

Sud ima Zajednički sekretarijat i Ured registrara Odjela I i Odjela II Krivičnog i Apelacionog odjeljenja

Zajednički sekretarijat

U skladu s utvrđenim nadležnostima, u okviru Zajedničkog sekretarijata su uspostavljeni:

 1. Kabinet predsjednika
 2. Odjeljenje za opšte, administrativno-tehničke i pravne poslove
 3. Odjeljenje za materijalno-finansijske poslove
 4. Sekretarijati

U okviru Zajedničkog sekretarijata uspostavljena su tri posebna sekretarijata za pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške sudijama Odjela III Krivičnog i Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja, i to:

 • Sekretarijat Odjela III Krivičnog odjeljenja,
 • Sekretarijat Upravnog odjeljenja i
 • Sekretarijat Odjela III Apelacionog odjeljenja

Ured registrara

Zakonom o Sudu BiH propisana je nadležnost Ureda registrara Suda za upravljanje i pružanje podrške Odjelima I i II Krivičnog odjeljenja i Odjelima I i II Apelacionog odjeljenja. Uredom registrara rukovodi registrar Suda BiH.

Ured registrara Suda, koji je unutrašnja organizaciona jedinica Suda, treba razlikovati od Ureda registrara koji je postojao kao međunarodna organizacija. Nadležnosti koje su 2004. godine, uspostavljanjem Ureda registrara njemu date kao međunarodnoj organizaciji, Sud je od 2006. godine, tj. od početka perioda tranzicije, postepeno preuzimao. Istovremeno sa preuzimanjem nadležnosti u Sud, tj. u Ured registrara Suda postepeno su integrirana odjeljenja koja su prvobitno uspostavljena u okviru međunarodnog Ureda registrara, zajedno sa zaposlenima koji su u tim odjeljenjima obavljali poslove.

Na ovaj način u Sud BiH, odnosno u Ured registrara Suda, integrirana su sljedeća odjeljenja:

 1. Administrativno odjeljenje
 2. Pravno odjeljenje
 3. Odjeljenje za sudsku upravu
 4. Odjeljenje za informisanje javnosti i saradnju sa zajednicom
 5. Odjeljenje za podršku svjedocima
 6. Odjeljenje za informaciono-komunikacione tehnologije
 7. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu

Linkovi na podstranice:

Organigram