S1 1 K 023594 16 Kri Mićo Jovičić

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0008767 14

Broj optuženih: 1

Tužilac: Džermin Pašić

Sudija za prethodno saslušanje: Željka Marenić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić

Datum potvrđivanja optužnice : 18.05.2015.

Predmet pravosnažno okončan : 16.11.2016.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi su optuženi za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, koji je trajao u periodu od juna 1992. do decembra 1995. godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Bosne i Hercegovine, kao pripadnici Vojske Republike Srpske i to; L.D. kao komadant 2. podrinjske lake pješadijske brigade – Višegrad, B.I. kao komandir Interventne čete iste Brigade, a O.P., N.P., D.Š., O.K., P.I., R.R., V.R. i optuženi Mićo Jovičić kao pripadnici Interventne čete ili pripadnici I.čete I. bataljona, 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, postupali suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine.Napomene:

U predmetu Luka Dragičević i dr. (S1 1 K 018711 15 KrI) Sud je 7. novembra 2016. godine  donio rješenje kojim je postupak u odnosu na optuženog Miću Jovičića razdvojen, te  se nastavio voditi pod oznakom Mićo Jovičić (S1 1 K 023594 16 KrI).

Optuženi/na: Mićo Jovičić
Branilac: Ahmed Sejdić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Mićo Jovičić
Djelo: Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ).
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1993.
Broj oštećenih/žrtava: 18

Sud je optužnicu potvrdio 18. maja 2015. godine.

 

Dana, 26. juna 2015. godine, na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Luka Dragičević i dr. optuženi Mićo Jovičić izjasnio se da nije kriv.

 

Pretresno vijeće u sastavu: Vesna Jesenković, Šaban Maksumić, Staniša Gluhajić.

 

Glavni pretres otvoren je 12. oktobra 2015. godine.

 

Dana, 16. novembra 2016. godine, vijeće Odjela I za ratne zločine Suda BiH je u predmetu Mićo Jovičić, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, donijelo presudu kojom je optuženi Mićo Jovičić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ). Sud je optuženom Mići Jovičiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od (5) pet godina.