S1 2 K 024465 17 Kžk Kemal Čaušević

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. KZ BiH i krivično djelo Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZ BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTO 0007850 14

Broj optuženih: 1

Tužilac: Dubravko Čampara

Sudija za prethodno saslušanje: Branko Perić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Biljana Ćuković, Izo Tankić, Amela Huskić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Ređžib Begić, Hilmo Vučinić, Mirko Božović

Datum potvrđivanja optužnice : 09.03.2017.


Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

Pod tačkom 1. u optužnici se navodi da je optuženi Čaušević Kemal, kao službena osoba zahtijevao dar da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smio izvršiti, a optuženi Karić Sedinet službenoj osobi u institucijama BiH učinio dar da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smjela izvšiti, na način da je optuženi Karić, kao vlasnik firme „Obitex“ d.o.o. Srebrenik i „KS Obitex“ d.o.o. Laktaši predavao novčane iznose optuženom Čauševiću za uvoz tekstila po broju uvezenih kamiona u periodu od 2007. godine do februra 2011. godine, te za navedni period predao novac u ukupnom iznosu od 425.000,00 KM u zamjenu za favoriziranje firme kao uvoznika tekstila kroz poslovanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH i odlukama optuženog Čauševića, kao direktora UIO BiH. Pod tačkom 2. u optužnici se navodi da je optuženi Čaušević Kemal u vremenskom periodu od novembra  2004. do kraja 2012. godine, novac za koji je znao da potiče iz krivičnih djela upotrijebio tako što je u cilju prikrivanja stvarnog porijekla novca isti stavio u legalne tokove na način da je kupovao nekretnine u iznosu od najmanje 1.261.760.43 KM. Pod tačkom 3. u optužnici se navodi da je optuženi Čaušević Kemal, nakon što je završen postupak za međunarodnu konkurenciju i prikupljanje ponuda za vršenje usluga štampanja poreskih markica na vrijednosnom papiru sa zaštitom, prekoračio svoja ovlaštenja i odlučujući izvan nadležnosti svog rada pravnom licu „Glas Srpski – Grafika“ A.D. Banja Luka pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 200.000,00 KM, čime je za navedeni iznos oštetio budžet institucija Bosne i Hercegovine.


Predmet u toku


Napomene:

Dana 10. maja 2017. godine doneseno je rješenje o spajanju krivičnog postupka koji se vodi pod brojem S1 2 K 024674 17 Ko - Sadiković Anes po optužnici Tužilaštva BiH od 15.03.2017. godine, protiv optuženog Anesa Sadikovića, sa postupkom  koji se vodi pod brojem S1 2 K 024465 17 Ko po optužnici Tužilaštva od 28.02.2017. godine, protiv Kemala Čauševića i Sedineta Karića. U odnosu na sve optužene provest će se jedinstveni postupak pod brojem S1 2 K 024465 17 Ko - Čaušević Kemal i drugi .

Dana 06. jula 2017. godine u predmetu Kemal Čaušević i dr. (S1 2 K 026645 17 K) postupak razdvojen u odnosu na optuženog Sedineta Karića zbog zaprimljenog sporazuma o priznanju krivnje. Predmet u odnosu na optuženog Sedineta Karića će se nastaviti voditi pod brojem  S1 2 K 025681 17 K - Karić Sedinet .

Optuženi/na: Kemal Čaušević
Branilac: Suad Sultanić
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Kemal Čaušević
Djelo: Primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217.stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pranje novca iz člana 209, stav 3. u vezi sa stavom 2. KZ BiH i zloupotreba službenog položaja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1 KZBiH, sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona BiH.
Mjesto učinjenja djela: BiH
Vrijeme učinjenja djela: 2004. - 2012.
Krivičnim djelom oštećena: Javna imovina Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

2.

Optuženi/na: Anes Sadiković
Djelo: Davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: BiH
Vrijeme učinjenja djela: 2007. - 2011.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Kemal Čaušević
Pritvor Period: 18.06.2014. - 12.09.2014.
Optuženi/na: Anes Sadiković
Pritvor Period: 19.06.2014. -15.07.2014.

U skladu sa rješenjem Suda BiH od 08.03.2017. godine koje je postalo pravosnažno 09.03.2017. godine,  potvrđena je optužnica u odnosu na optužene Čaušević Kemala i Karić Sedineta, na način da je potvrđena tačka 1. u odnosu na Čaušević Kemala i Karić Sedineta, tačka 2. i 3. u odnosu na Čaušević Kemala, dok je tačka 1. optužnice odbijena u odnosu na Sadiković Anesa.

 

Dana, 10. maja 2017. godine, u predmetu Čaušević Kemal i drugi održano je ročište za izjašnjenje o krivnji na kojem su se optuženi Čaušević Kemal i Karić Sedinet izjansili da nisu krivi.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 06. jula 2017. godine. 

Dana 27. maja 2021. godine, Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog glavnog pretresa u predmetu Kemal Čaušević i dr. objavio presudu kojom su optuženi Kemal Čaušević i optuženi Anes Sadiković oglašeni krivim, i to:

- optuženi Kemal Čaušević, da je radnjama opisanim u tački 1. izreke presude počinio produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 54. KZBiH, a radnjama opisanim u tački 2. izreke presude produženo krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 54. KZBiH;

- optuženi Anes Sadiković, da je radnjama opisanim u tački 1. izreke presude počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH, u vezi sa članom 54. KZBiH. Istom presudom, optuženi Kemal Čaušević je pod tačkom 3. oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH.

Sud je optuženom Kemalu Čauševiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet (9) godina, u koju će se uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru. Sud je optuženom Anesu Sadikoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine, u koju će se optuženom uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru. Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH, u vezi sa članom 209. stav 5. KZ BiH, od optuženog Kemala Čauševića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela. Na osnovu člana 110. i 111. KZ BiH, u vezi sa članom 217. stav 4. KZ BiH, od optuženog Kemala Čauševića je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela i to novac u iznosu od 575,239.57 KM, koji je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine, u roku od 30 (trideset) dana od dana pravosnažnosti presude.

U toku je žalbeni postupak na prvostepenu presudu.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo je 19.4.2022. godine u predmetu Kemal Čaušević i drugi sljedeću drugostepenu presudu:

  • Žalba optuženog Kemala Čauševića i njegovih branilaca, žalbe braniteljica optuženog Anesa Sadikovića, izjavljene u odnosu na tačku I 1. osuđujućeg dijela prvostepene presude od 27.5.2021., su odbijene kao neosnovane, a žalba Tužilaštva BiH djelimično uvažena u odnosu na optuženog Kemala Čauševića i presuda preinačena u dijelu izrečene krivičnopravne sankcije u odnosu na optuženog Kemala Čauševića, na način da je optuženom Kemalu Čauševiću za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH u vezi sa članom 54. KZBiH, izrečena kazna zatvora u trajanju od pet (5) godina i šest (6) mjeseci, u koju kaznu se ima uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru, počev od 18.6.2014. do 12.9.2014. godine.

 

  • Žalba Tužilaštva BiH u odnosu na tačku II oslobođajućeg dijela prvostepene presude od 27.5.2021. godine je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda je u navedenom dijelu potvrđena.

 

  • Žalbe optuženog Kemala Čauševića i njegovih branilaca, žalbe Aide Čaušević i mld. K. Č., izjavljene po punomoćniku, u odnosu na tačku I 2. osuđujućeg dijela presude i u odnosu na odluke o oduzimanju imovinske koristi, kao i odluka o troškovima postupka ovog dijela osuđujuće presude, su uvažene i prvostepena presuda od 27.5.2021. godine je u tom dijelu ukinuta i određen pretres pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je 26.5.2023. u predmetu Kemal Čaušević donijelo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Kemal Čaušević na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 54. KZBiH.

Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH, u vezi sa članom 217. stav 4. KZBiH, od optuženog Kemala Čauševića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH, u iznosu od 1.722.000,00 KM, što je utvrđeno ranijom pravomoćnom presudom ovog Suda kojom je optuženom također utvrđena i kazna zatvora u trajanju od pet (5) godina i šest (6) mjeseci.