S1 1 K 033743 20 Kri Malko Koroman

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: optuženog Malku Koromana tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0KTRZ 0003408 05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Seid Marušić

Sudija za prethodno saslušanje: Enida Hadžiomerović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Mediha Pašić, Mira Smajlović, Zoran Božić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović,Amela Huskić, Hilmo Vučinić

Datum potvrđivanja optužnice : 28.11.2019.Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Malko Koroman od kraja marta 1992. pa do decembra 1992. u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH, kasnije Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Pale, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, vršio dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti Pale (SJB Pale). Optuženi je, navodi se u optužnici, rukovodio SJB Pale tako što je organizirao njen rad, usmjeravao i koordinirao aktivnostima pripadnika policije aktivnog i rezervnog sastava SJB Pale kao i specijalne jedinice policije SJB Pale, a samim tim bio je odgovoran za zakonito izvršavanje poslova i zadataka pripadnika policije SJB Pale kojima je bio nadređen i nad kojima je imao stvarnu i efektivnu kontrolu. Optuženi je, navodi se u optužnici, postupajući sa diskriminatorskom namjerom počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Pale zasnovan na nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, protivpravnim zatvaranjem, nečovječnim zatočenjima u nehumanim uvjetima suprotno osnovnim pravilima međunarodnog humanitarnog prava.


Predmet u toku

Optuženi/na: Malko Koroman
Presuda/Odluka Oslobađajuća

1.

Optuženi/na: Malko Koroman
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa članom 180. stav 1., Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Općina Pale
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Malko Koroman
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 05.12.2019.-26.04.2021.
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 05.12.2019.-26.04.2021.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 28. novembra 2019. godine, optužnicu u predmetu Malko Koroman, koja optuženog Malku Koromana tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 26. decembra 2019. godine  optuženi Koroman Malko se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 13. januara 2020. godine. U toku je iznošenje dokaza odbrane.

Sudeće vijeće u sastavu: Pašić Mediha, Smajlović Mira, Božić Zoran

Sud Bosne i Hercegovine je 24. januara 2022. godine izrekao i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Malko Koroman, kojom je optuženi Malko Koroman oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH. Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

U toku je žalbeni postupak na prvostepenu presudu.

Apalaciono vijeće u sastavu: Mirko Božović,Amela Huskić, Hilmo Vučinić.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 6. juna 2022. godine donijelo, a 15. jula 2022. godine otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Malko Koroman, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH i potvrđena prvostepena presuda broj S1 1 K 033743 19 Kri od 24.1.2022. godine, kojom je optuženi Malko Koroman oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.