S1 2 K 029157 20 Kž Aleksandar Tucikešić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz čl. 249. st. (2) KZ BiH i Primanje dara i drugih oblika koristi iz čl. 217. st. (1) KZ BiH, u vezi čl. 29. i čl. 53. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTO 0015920 18

Broj optuženih: 1

Tužilac: Mirza Hukeljić

Sudija za prethodno saslušanje: Dalida Burzić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Stanko Blagić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Senadin Begtašević, Mirza Jusufović, Tihomir Lukes

Datum potvrđivanja optužnice : 19.11.2019.


Odjel: Odjel II


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Tino Kapetan i Dejan Damjanović, kao saradnici – carinici u Carinskom referatu na graničnom prelazu Gradiška, a Aleksandar Tucikešić kao viši stručni saradnik – vođa smjene u Carinskom referatu na graničnom prelazu Gradiška, bili pripadnici grupe organizovane radi učinjenja krivičnih djela, te da su kao službena lica u institucijama BiH počinili krivična djela zahtjevajući i primajući darove u vidu novca kako u okviru svoje funkcije ne bi izvršili ono što bi morali izvršiti.Napomene:

Sud je 19.2.2020. godine  u predmetu Tino Kapetan i dr. (S1 2 K 029157 19 K) izvršio razdvajanje spisa u odnosu na optuženog Tina Kapetana i optuženog Dejana Damjanovića, s obzirom na to da su oni zaključili sporazum o priznanju krivnje te je predmet nastavio da se vodi pod novim brojem: S1 2 K 034924 20 K - Tino Kapetan i dr.

Optuženi/na: Aleksandar Tucikešić
Branilac: Senad Pizović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Aleksandar Tucikešić
Djelo: krivično djelo – „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz čl. 249. st. (2) KZ BiH i krivično djelo – „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz čl. 217. st. (1) KZ BiH, u vezi čl. 29. i čl. 53. KZ BiH
Mjesto učinjenja djela: Gradiška
Vrijeme učinjenja djela: 2018.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Aleksandar Tucikešić
Mjere osiguranja Zabrana sastajanja s određenim licima Period: 04.03.2019. - 02.10.2020.
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 04.03.2019. - 02.10.2020.
Mjere osiguranja Zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti Period: 04.03.2019. - 02.10.2020.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je, dana 19.11.2019. godine, optužnicu u predmetu Tino Kapetan i dr. koja optuženog Tina Kapetana, Dejana Damjanovića i Aleksandra Tucikešića tereti da su počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217 stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 53. KZ BiH.

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 23.12.2019. godine u predmetu Tino Kapetan i dr. optuženi Tino Kapetan, Dejan Damjanović i Aleksandar Tucikešić izjasnili su se da nisu krivi za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelima primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. KZ BiH i zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. KZ BiH.

Glavni pretres u ovom predmetu otvoren je 15.1.2020. godine.

Sudija pojedinac: Blagić Stanko

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je, dana 28. maja 2020. godine, prvostepenu presudu u predmetu Aleksandar Tucikešić  kojom je optuženi Aleksandar Tucikešić oglašen krivim da je počinio krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. i krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH (KZBiH), a sve u vezi sa članom 29. i 53. istog Zakona. Sud BiH je uz primjenu člana 53. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine optuženog Aleksandra Tucikešića osudio na kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 7.000,00 KM, koju je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude. 

Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine odlučujući o žalbama advokata optuženog Aleksandra Tucikešića i Tužilaštva BiH, izjavljenim protiv presude Suda BiH od 28.5.2020. godine, nakon održane javne sjednice vijeća, donijelo je 2.10.2020. godine presudu kojom je žalba advokata optuženog Aleksandra Tucikešića odbijena kao neosnovana. Žalba Tužilaštva BiH dijelomično je uvažena, te je prvostepena presuda Suda BiH od 28.5.2020. godine preinačena u dijelu odluke o glavnoj kazni tako što je optuženi Aleksandar Tucikešić za krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, a na temelju istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 39, 42. i 48. KZ BiH, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine. U ostalom dijelu žalba Tužilaštva BiH je odbijena kao neosnovana, a prvostepena presuda potvrđena.

Odlučujući po izjavljenoj apelaciji, Ustavni sud BiH je na sjednici održanoj 03.12. 2021. godine donio odluku u predmetu AP 3879/20 o dopustivosti i meritumu, kojom je usvojena apelacija Aleksandra Tucikešića,  te ukinuta presuda Suda BiH, broj: S1 2 K 029157 20 Kž od 02.10.2020. godine i predmet vraćen  na ponovno odlučivanje. Nakon ukidanja drugostepene presude Suda BiH od 02.10.2020. godine od strane Ustavnog suda BiH, a u cilju implementacije Odluke tog Suda, apelaciono vijeće je 31.01.2022.  održalo  sjednicu po izjavljenim žalbama branioca i Tužilaštva BiH, te je nakon ponovnog razmatranja žalbi, donijelo rješenje kojim se žalba branioca optuženog Aleksandra Tucikešića uvažava, prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 K 029157 19 K od 28.05.2020. godine ukida i određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Sud Bosne i Hercegovine je 15.04.2022. godine u predmetu Aleksandar Tucikešić nakon održanog pretresa pred apelacionim vijećem Suda, donio i javno objavio drugostepenu presudu kojom je optuženi oglašen krivim da je počinio krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2.(KZBiH) i krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog Zakona BiH, a sve u vezi sa članom 29. i 53. istog Zakona. Sud optuženom Tucikešić Aleksandru:

  • Za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZ BiH u t v r đ u j e novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM 
  • Za krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZ BiH kao glavnu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i kao sporednu novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM (trihiljadekonvertibilnihmaraka)

Pa ga Sud uz primjenu člana 53. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na kaznu zatvora u trajnju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 7.000,00 KM.