S1 1 K 026411 20 Kro Zoran Malinić

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Optužnica tereti optuženog Zorana Malinića za počinjenje krivičnog djela Genocid iz člana 171. tačka a) i b) KZ BiH u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0018493 20

Broj optuženih: 1

Tužilac: Predrag Tomić

Sudija za prethodno saslušanje: Enida Hadžiomerović

Datum potvrđivanja optužnice : 16.10.2020.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, preduzetog u periodu od 6.7.1995. do 1.11.1995. godine od pripadnika VRS-a i MUP-a RS, usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva zaštićene zone UN-a Srebrenica, izvedena operacija trajnog i prisilnog preseljenja cjelokupnog bošnjačkog civilnog stanovništva, operacija hvatanja, zatvaranja i pogubljenja vojno sposobnih muškaraca Bošnjaka i dječaka iz srebreničke enklave, te operacija njihovog ukopa, iskopa te ponovnog ukopa na drugim lokacijama u cilju skrivanja dokaza. Na taj je način djelimično istrijebljena skupina bošnjačkog naroda pri čemu je cjelokupno bošnjačko stanovništvo, do 40.000 civila Bošnjaka, uklonjeno iz srebreničke enklave, a više od 8.000 muškaraca Bošnjaka i dječaka ubijeno, navedeno je u optužnici.

 

Optuženi Zoran Malinić je u svojstvu komandanta bataljona Vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka Glavnog štaba VRS-a, postupajući po komandama Ratka Mladića i njemu podređenih starješina Glavnog štaba VRS-a i Milomira Savčića komandanta 65. zaštitnog puka, u periodu od 11.7.1995. do 15.7.1995. godine na području Nove Kasabe (ranije Dušanovo) uključujući osnovnu školu i stadion, znajući za njihovu namjeru, svjesno pružao pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata čiji je plan bio da prethodno zarobe, potom zatvore i po kratkom postupku pogube i zakopaju vojno sposobne muškarce Bošnjake iz srebreničke enklave i na taj način ih uklone kao grupu, navedeno je u optužnici Tužilaštva BiH.


Predmet u toku

Optuženi/na: Zoran Malinić
Branilac: Nenad V. Petrušić
Presuda/Odluka

1.

Optuženi/na: Zoran Malinić
Djelo: Genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona BiH, u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. istog Zakona
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Zoran Malinić
Pritvor Period: 16.11.2021.-

Sud je u predmetu S1 1 K 026411 20 Kro, dana 16.10.2020. godine, potvrdio optužnicu koja optuženog Zorana Malinića tereti za počinjenje krivičnog djela genocid iz člana 171. tačka a) i b) KZ BiH u vezi s članom 180. stav 1. i članom 31. KZ BiH.