Najčešća pitanja o Sudu BiH

Takse u parničnom postupku i upravnim sporovima

Takse se plaćaju po sljedećoj tarifi:  

 

I - Parnični postupak

 

  1. Za tužbu, za protutužbu,za prijedlog za ponavljanje postupka ,  prvostepenu presudu i za žalbu ili reviziju protiv rješenja plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća taksa: do 1.000 KM vrijednosti 5% takse, do 5.000 KM vrijednosti 4% takse, na iznose preko 5.000 KM vrijednosti 3% takse,  a najviše 10.000 KM takse.  
  2. Za prijedlog za pokušaj poravnanja, za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje ili za prijedlog za obezbjeđenje dokaza, za odgovor na žalbu ili reviziju, za žalbu ili reviziju rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje, za presudu zbog izostanka, presudu na osnovu odricanja, kao i za presudu na osnovu priznanja, za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja, za rješenje o izdavanju privremene mjere, plaća se polovina takse iz tačke 1.
  3. Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka taksa iz tačke 1. 
  4. Za rješenje o odbacivanju tužbe i za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje, plaća se polovina takse iz tačke 1., ali ne više od 100 KM.  

 

II - Postupak u upravnim sporovima 

 

     Za tužbu protiv upravnog akta plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

     Za presudu u upravnom sporu plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

     Za zahtjev za preispitivanje sudskih odluka plaća se taksa u iznosu od 200 KM.

     Za zahtjev za ponavljanje postupka plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

Da li Sud BiH provodi izvršni postupak?

Sud BiH u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku BiH  provodi prinudno izvršenje potraživanja na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava, te postupak obezbjeđenja potraživanja, ako posebnim zakonom neko pitanje nije drugačije uređeno.  

Ko provodi izvršni postupak i koje se odluke donose?

Izvršni postupak i postupak obezbjeđenja provodi i odluke donosi sudija pojedinac Upravnog odjeljenja Suda, a po žalbi odnosno prigovoru odlučuje vijeće Upravnog odjeljenja Suda, sastavljeno od trojice sudija. Odluke u izvršnom postupku i postupku obezbjeđenja Sud donosi u obliku rješenja ili zaključka. Rješenjem Sud odlučuje o izvršenju i dosuđenju nepokretnosti, namirenju i izricanju sudskih penala i o drugim pitanjima kada je to izričito predloženo zakonom. Zaključkom se izdaje nalog sudskom izvršiocu za provođenje pojedinih radnji, te odlučuje o upravljanju postupkom i o drugim pitanjima, kada je to izričito predviđeno ovim zakonom.  

Koji je osnov za određivanje izvršenja?

Sud određuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave, ako zakonom nije drugačije određeno. Izvršne isprave su: izvršna odluka Suda Bosne i Hercegovine i izvršno sudsko poravnanje;  izvršna odluka donesena u upravnom postupku i izvršno poravnanje zaključeno u upravnom postupku pred institucijama BiH ako glase na ispunjenje novčane obaveze, ako zakonom nije drugačije određeno;  druga isprava koja je zakonom određena kao izvršna isprava.

Ko rukovodi radom Odjela III Krivičnog odjeljenja?

Odjel III bira predsjednika Odjela koji koordinira aktivnostima Odjela. Predsjednika Odjela biraju sudije Odjela na period od pet godina.

Postupanje u predmetima izvršenja pravosnažno izrečenih krivičnopravnih sankcija

U predmetima izvršenja pravosnažno izrečenih kazni zatvora i mjera bezbjednosti po nalogu postupajućih sudija, odnosno vijeća postupa stručni saradnik za izvršenje krivičnih sankcija, koji u svom radu primjenjuje Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima

Privremeno oduzeti predmeti deponuju se u KDP prostorijama Suda ili se na drugi način obezbjeđuje njihovo čuvanje. Poslove prijema, evidencije, izdavanja i čuvanja privremeno oduzetih predmeta obavljaju referenti specijalisti za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta, a na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima čuvanja materijalnih dokaza.

Postupak pružanja međunarodne pravne pomoći

Odjel III Krivičnog odjeljenja odlučuje o pitanjima koja se tiču: provođenja međunarodnih krivičnih propisa, odnosno pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uključujući i odnose s Interpolom i drugim međunarodnim policijskim organima, kao i transfera osuđene osobe, ekstradicije i predaje osobe po zahtjevu druge države.