Lalović Ljiljana
Sutkinja

Ljiljana Lalović je rođena u Sarajevu 24.10.1960.godine, gdje je i diplomirala na Pravnom fakultetu 1984. godine. Od juna 1985. godine do 1998. godine radila je u upravnim organima, od opštinskog do republičkog nivoa, na svim instancama i po različitim  upravnim stvarima u oblast građanskih stanja i državljanstva. U Okružnom sudu Istočno Sarajevo zaposlena je kao stručni saradnik do oktobra 2000. godine, kada prelazi u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, na dužnost načelnika Odjeljenja za strance i bavi se upravnim stvarima boravka i kretanja stranaca, azila i protjerivanja.   

U ovom periodu je, kao član radnih grupa osnovanih u okviru Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, radila na pripremi nacrta zakona i drugih općih akata, a rukovodila je radnom grupom za izradu nacrta zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, te radnom grupom za izradu pravila o postupanju sa žrtvama trgovine ljudima. Učestvovala je u radu više seminara u organizaciji Evropske komisije, i to: u oblasti rješavanja konflikata, upravnog menadžmenta, u oblasti zaštite ljudskih prava i primjene Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno u pitanjima stranaca.

Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu je imenovana 2003. godine, od kada se bavi građanskim pravom. Učestvovala je u radu „Tima za promjene“na rješavanju starih i „zaostalih“ predmeta i posebno je bila angažirana na obuci stručnih saradnika i pripremi programa obuke stručnih saradnika. Zamjenik je predsjednika Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH. Za sudiju Suda BiH je izabrana 10.04.2008. godine.

 

Odluka o imenovanju

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet