Vučinić Hilmo
Sudija

HILMO VUČINIĆ-   rođen je 1962.godine, osnovno i srednje obrazovanje završio je u Goraždu, Pravni fakultet  u Sarajevu 1985. godine. Po završetku fakulteta obavljao je poslove dip. pravnika u stručnoj službi  samoupravnih interesnih zajednica  privredne djelatnosti u Goraždu, kao i direktora Centra za socijalni rad Opštine Goražde.

Od kraja 1993. godine imenovan je za sudiju Okružnog vojnog suda u Goraždu. Nakon završenog pravosudnog ispita 1996.godine, imenovan je za sudiju Kantonalnog suda u Goraždu. U ovom periodu je obavljao i funkciju predsjednika Općinske izborne komisije u Goraždu, kao i predsjednika Komisije za ustavna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Krajem 2003.godine imenovan je  za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 1.marta 2005. godine je imenovan za sudiju Suda Bosne i Hercegovine i trenutno je na poziciji predsjednika Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Angažiran je kao edukator sudija i tužilaca pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, takođe je  od strane Ambasade SAD  u Sarajevu u više navrata angažiran kao predavač  u sklopu projekata edukacije sudija i tužilaca u BiH u oblasti  procesuiranja predmeta ratnih zločina, kao i predmeta organiziranog kriminala i korupcije. U više navrata je  imao priliku  učestvovati u studijskim putovanjima i posjetama različitim pravnim sistemima u cilju razmjene iskustava oko organizacije pravosuđa i funkcioniranja određenih oblasti krivičnog prava. Tako je boravio u Francuskoj, Španiji, Portugalu, SAD, Švedskoj, Turskoj,Kolumbiji  gdje je  imao priliku održavati predavanja o iskustvu Suda BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

U više navrata je  posjećivao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu radi upoznavanja sa praksom i stavovima ovog suda u primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, takođe je učesnik većeg broja seminara i konferencija u BiH, kao i u regionu Balkana o primjeni prakse i standarda Evropskog suda za ljudska prava pred nacionalnim sudovima.

Aktivni  je  učesnik u projektu  transfera znanja i iskustava znanja Haškog trubunala za prostor bivše Jugoslavije (MKSJ)  u oblasti procesuiranja ratnih zločina pa je  u tom cilju učestvovao u većem broju međunarodnih konferencija na kojima je  održavao predavanja  o  naslijeđu MKSJ i o uticaju prakse MKSJ u procesuiranju predmeta ratnih zločina u radu nacionalnih sudova.

Po započinjanju strukturalnog dijaloga o pravosuđu u BiH između Evropske unije i BiH, kao predstavnik Suda BiH jedno vrijeme  je  aktivno učestvovao u njegovom radu.  Takođe, aktivno učestvuje  u  radu panela iz krivične oblasti pri VSTV BiH, radi ujednačavanja sudske prakse  u BiH. 

 

Odluka o imenovanju

 

Raspored suđenja
Datum Sudnica Odjel Vrijeme Predmet
05.03.2024 5 Odjel III 13:00 - 14:00 S1 3 K 042237 24 Kž - Šabić Davud
21.03.2024 7 Odjel III 10:00 - 11:00 S1 3 K 043326 24 Kž - Kukec Željko