Objavljena prvostepena presuda u predmetu Miladin Trifunović

14.11.2023, 15:33

Sud Bosne i Hercegovine je 14. 11. 2023. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Miladin Trifunović kojom je optuženi Miladin Trifunović oslobođen od optužbe jer nije dokazano da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1., članom 30. i 31. istog Zakona.

Optuženi Miladin Trifunović se optužnicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti da je od početka jula do 16. decembra 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), postupao suprotno pravilima međunarodnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, a u okviru širokog i sistematičnog napada VRS na civilno muslimansko stanovništvo općina Vogošća i Ilijaš, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, u cilju nanošenja velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta civilnih lica, planirao, naređivao, podstrekavao i pomagao širok i sistematičan napad protiv civilnog muslimanskog stanovništva općina Vogošća i Ilijaš, na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, ubistvima i nečovječnim djelima.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka.

*********************