Izrečena presuda po prihvaćenom sporazumu o priznanju krivnje u predmetu Milijan Mijović i drugi

16.11.2023, 15:39

Sud Bosne i Hercegovine je 15.11.2023. u predmetu Milijan Mijović i drugi, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi Milijan Mijović, Mišo Miljanić i Milan Rašević oglašeni krivim što su, pod različitim tačkama optužnice navedenim u izreci presude, počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH, u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.

Sud je optuženima, primjenom zakonskih propisa, izrekao sljedeće kazne:

  • Optuženom Milijanu Mijoviću kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine, u koju se optuženom uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 2.2022. do 20.7.2022. godine;
  • Optuženom Miši Miljaniću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, u koju se optuženom uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 1.2.2022. do 20.7.2022. godine. Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 000,00 KM, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude;
  • Optuženom Milanu Raševiću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, u koju se optuženom uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 2.2022. do 20.7.2022. godine.

Optuženi su, između ostalog, oglašeni krivim što su, od početka 2020. do 2022. godine, nakon što je D. P. organizirao grupu za organizirani kriminal, kojoj su kao pripadnici pristupili Milijan Mijović, Mišo Miljanić, Milan Rašević i druge njima poznate osobe, s ciljem da organizator i pripadnici grupe  međusobnim povezivanjem i dogovaranjem i povezivanjem i dogovaranjem sa drugim osobama, organiziraju, pripremaju i vrše krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, sve radi sticanja koristi pribavljene krivičnim djelom, i to krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama, pa su kao organizator i pripadnici grupe vršili neovlašten promet opojnim drogama svjesni da nemaju odobrenje nadležnog organa za prodaju, prenos, kupovinu, držanje, prevoz, slanje, isporuku, kojom prilikom su za međusobnu komunikaciju koristili mobilne telefone sa instaliranim aplikacijama posebno namijenjenim za ostvarivanje zaštićene, kriptirane komunikacije, među kojim i aplikacija Sky ecc. u kojim su dogovarali vrijeme, mjesto i način kupoprodaje i primopredaje opojne droge. Dalje se navodi da su u neposrednim kontaktima dogovarali vrijeme, mjesto i način preuzimanja, prevoza, prenosa i primopredaje opojne droge i preuzimanja koristi stečene krivičnim djelom u gotovom novcu, na način da su od početka 2020. pa do najduže 23.11.2021., a nakon što bi D. P. ili izvjesni D. L. s njima poznatim licima iz Crne Gore dogovorili kupoprodaju i prevoz opojne droge s teritorije Crne Gore na teritoriju BiH, optuženi Milijan Mijović i Mišo Miljanić su zajedno i s drugim njima poznatim pripadnicima grupe, u više navrata izvršili prevoz većih količina opojne droge na teritoriju BiH, te istu predavali drugim pripadnicima grupe radi dalje prodaje u navedenim državama i u državama EU.

Optuženi Milan Rašević je oglašen krivim što je, sa drugim njemu poznatim pripadnicima grupe, a nakon što je sa izvjesnim D. L. dogovorio prodaju opojne droge u količini od 5 kg, istu predao V. K. koji je 5.3.2021. godine, po nalogu D.P., istu prevezao na područje Gradiške i predao NN licima koje je prethodno anagažirao izvjesni D. L., da bi zatim D. S. od izvjesnog D. L. na području Gradiške preuzeo novac u iznosu od 14.000,00 EUR na ime kupoprodaje 5 kg opojne droge, koji novac je potom predao Milanu Raševiću.