Objavljena presuda u predmetu Admir Jakupović i drugi

13.11.2023, 15:20

Sud Bosne i Hercegovine je 13.11.2023. godine u predmetu Admir Jakupović i dr., nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi Admir Jakupović, Ermin Ljumić, Mirza Serdarević, Melir Hodžić i Al Rijad Fazlić oglašeni krivim što su na način opisan u izreci presude počinili krivična djela organizirani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona BiH u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. Krivičnog zakona BiH, a optuženi Admir Jakupović i Ermin Ljumić i krivično djelo neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe iz člana 193. KZBiH.

Sud je za navedena krivična djela izrekao kazne kako slijedi:

 

  • Optuženom Admiru Jakupoviću kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine;
  • Optuženom Erminu Ljumiću kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i tri (3) mjeseca. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 30.4.2021. do 26.5.2021. godine;
  • Optuženom Mirzi Serdareviću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i, kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM (petnaest hiljada konvertibilnih maraka). Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine;
  • Optuženom Meliru Hodžiću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i, kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka);
  • Optuženom Al Rijadu Fazliću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i, kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka). Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu od 10.5.2021. do 8.6.2021. godine.

 

Pored navedenog, optuženima je izrečena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta.

 

Optuženi su, između ostalog, oglašeni krivim što su u periodu od januara 2020. do 10.5.2021. godine, postojali kao grupa za organizirani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Kraljevine Nizozemske i Republike Francuske s ciljem izvršenja krivičnih djela.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na izrečenu krivičnopravnu sankciju nije dozvoljena, dok se presuda iz drugih razloga može pobijati žalbom vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka.

 

**********