Objavljena presuda u predmetu Goran Višković

12.11.2021, 14:35

Sud Bosne i Hercegovine je 12.11.2021. godine, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje i održanog pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, izrekao i javno objavio presudu kojom je optuženi Goran Višković oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona BiH, u vezi s tačkama a), e), i) i k), sve u vezi s članom 29. KZ BiH i članom 180. stav 1. KZ BiH.

Sud je optuženom Goranu Viškoviću, u skladu s odredbom člana 55. stav 1. i člana 53. stav 1. KZ BiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina, dok je kao ranije utvrđenu uzeo kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, izrečenu pravosnažnom presudom Suda BiH broj X-KR-05/122 od 4.2.2010. godine, pa je, u skladu s pravilima člana 53. stav 2. tačka b) KZ BiH, optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

 

Optuženi Goran Višković oglašen je krivim što je u periodu od aprila 1992.  do kraja 1993. godine, na području općina Vlasenica i Milići, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike BiH, usmjerenog protiv civilnog nesrpskog stanovništva općina Vlasenica i Milići, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik vojne policije Vojske Republike Srpske – VP 7296 Milići, učestvovao u progonu civilnog nesrpskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i to: ubistvima, drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja i prisilnim nestankom osoba.