Objavljena presuda u predmetu Zorica Obradović

12.09.2023, 13:15

Sud BiH je 11.9.2023. u predmetu Zorica Obradović, nakon održanog glavnog pretresa, donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optužena Zorica Obradović kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Asa Company“ d.o.o., Pale, oglašena krivom što je, na način opisan u izreci presude, počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. KZBiH, u vezi sa stavom 1. KZBiH i članom 54 KZBiH.

Sud je optuženoj za počinjeno krivično djelo izrekao uvjetnu osudu kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u roku od tri (3) godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Kao sporednu, Sud je optuženoj izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM, koju je optužena dužna platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude.

 

Istovremeno, na osnovu odredbi člana 110. i 111. KZBiH od optužene Zorice Obradović oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 68.762,79 KM, koji je optužena dužna uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.