Potvrđena optužnica u predmetu Jevra Stojčinović i drugi

09.02.2024, 12:06

Sud Bosne i Hercegovine je 28.12.2023. potvrdio optužnicu u predmetu Jevra Stojčinović i dr. koja optužene Jevru Stojčinović i optuženo pravno lice „Natali” d.o.o. Doboj tereti da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4, u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a sve u vezi sa članom 54. i 124. istog Zakona.   

Optužena Jevra Stojčinović se tereti da je, u periodu od 11.4.2014. godine do 31.12.2018. godine, kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje u pravnom licu ,,Natali“ d.o.o. Doboj, u okviru poslovne djelatnosti pravnog lica „Natali“ poduzimala pro forma radnje u smislu odredaba člana 16. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje BiH, odnosno poduzimala radnje koje su odredbom člana 64. Zakona o porezu na dodanu vrijednost definisane kao „fiktivni promet", tako što je pribavljala lažne fakture o nabavci roba i usluga koje glase na druga pravna lica, pa je tako pribavljene fakture i promete iskazane na istim, evidentirala u svojim poslovnim evidencijama i u svojim prijavama samooporezivanja podnesenim Upravi za indirektno oporezivanje BiH, kao da je promet stvarno izvršen, odnosno neosnovano iskazala ulazni porez na dodanu vrijednost sa pravom odbitka u ukupnom iznosu od 594.991,00 KM, za koji iznos je oštećen budžet BiH.

 

Dalje se navodi da je pravno lice „Natali” d.o.o. Doboj, kao porezni obveznik, raspolagalo protupravno ostvarenom imovinskom koristi, u iznosu od 594.991,00 KM, koju je u ime, za račun i u korist istog, kao direktor i lice ovlašteno za zastupanje u pravnom licu, ostvarila optužena Jevra Stojčinović.