Potvrđena optužnica u predmetu Milenko Živanović

09.05.2022, 10:50

Sud Bosne i Hercegovine je 31.12.2021. godine potvrdio optužnicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 13.12.2021.g. kojom se optuženi Milenko Živanović tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkama d) i e), a sve u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Milenko Živanović u periodu od 6. jula do 1. novembra 1995.g., za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematskog napada usmjerenog protiv pripadnika bošnjačkog civilnog stanovništva zaštićenih zona UN-a Srebrenica i Žepa, u toku kojeg napada su Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izveli operaciju trajnog i prisilnog premještanja ukupnog bošnjačkog civilnog stanovništva iz tih zaštićenih zona, operaciju hvatanja, zarobljavanja i likvidaciju oko 8000 muškaraca, svjestan tog napada i da njegove radnje i postupci čine dio tog napada, djelujući individualno i u dogovoru sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, koji su imali namjeru i zajednički cilj da djelimično istrijebe grupu bošnjačkog naroda enklave Srebrenica, prisilnim uklanjanjem bošnjačkog civilnog stanovništva i pogubljenjima po kratkom postupku, na dužnosti komandanta Drinskog korpusa, vršio planiranje i rukovođenje aktivnostima svih potčinjenih jedinica u njegovoj zoni odgovornosti, kao i praćenje njihovih aktivnosti, samostalno i putem Štaba Drinskog korpusa, kako bi osigurao da se njegova naređenja izvršavaju.