Prvostepena presuda u predmetu Nakiba Peštalić

21.09.2022, 10:19

Sud Bosne i Hercegovine je 20.9.2022. u predmetu Nakiba Peštalić (S1 2 K 035052 22 K), nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optužena Nakiba Peštalić oglašena krivom za počinjenje krivičnog djela porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH.

Sud je optuženoj izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženoj utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ako optužena u roku od tri (3) godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Na osnovu članova 41. stav 2. i 46. KZBiH, Sud je optuženoj, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 KM.

 

Optužena Nakiba Peštalić je oglašena krivom što je na način opisan u izreci presude, u namjeri da izbjegne davanja propisana poreznim zakonodavstvom  BiH, a sve sa ciljem da izbjegne obračun, prijavu i plaćanje PDV-a, pričinila štetu budžetu BiH u ukupnom iznosu od 75.949,00 KM. Navedeni iznos je u skladu sa članom 110. ZKPBiH oduzet od optužene na ime imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela, a koji iznos je optužena u cijelosti izmirila.