Drugostepena presuda u predmetu Aleksandar Tucikešić

22.11.2022, 13:10

Sud Bosne i Hercegovine je 18.11.2022.  u predmetu Aleksandar Tucikešić (S1 2 K 029157 22 Kžk 2), nakon što je Ustavni Sud BiH donio odluku broj AP 1788/22 od 14.11.2022. godine, po apelaciji optuženog Aleksandra Tucikešića, kojom je ukinuta presuda Suda BiH od 15.4.2022. godine i predmet vraćen na ponovno odlučivanje, a potom i okončanog pretresa pred apelacionim vijećem Suda, donio i javno objavio drugostepenu presudu kojom je optuženi Aleksandar Tucikešić oslobođen od optužbe za krivična djela koja mu se stavljaju na teret potvrđenom optužnicom Tužilaštva BiH od 19.11.2019. godine.

Drugostepenom presudom Suda BiH od 15.4.2022. optuženi je oglašen krivim za počinjenje krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. Krivičnog zakona BiH i krivično djelo primanje poklona i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH, a sve u vezi sa članom 29. i 53. istog Zakona. Navedenom presudom, optuženom je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, kao i jedinstvena novčana kazna u iznosu od 7.000,00 KM.