Drugostepena presuda u predmetu Malko Koroman

05.08.2022, 11:23

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 6.6.2022. donijelo, a 15.7.2022. otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Malko Koroman, kojom je odbijena kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH i potvrđena prvostepena presuda broj S1 1 K 033743 19 Kri od 24.1.2022. godine.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine optuženi Malko Koroman oslobođen je od optužbe da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

 

U optužnici je, između ostalog, navedeno da je optuženi Malko Koroman od kraja marta do decembra 1992. u okviru širokog i sistematičnog napada Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike BiH, kasnije Republike Srpske, srpskih paravojnih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Pale, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, vršio dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti Pale (SJB Pale), rukovodio SJB Pale tako što je organizirao njen rad, usmjeravao i koordinirao aktivnostima pripadnika policije aktivnog i rezervnog sastava SJB Pale kao i specijalne jedinice policije SJB Pale, a samim tim bio je odgovoran za zakonito izvršavanje poslova i zadataka pripadnika policije SJB Pale kojima je bio nadređen i nad kojima je imao stvarnu i efektivnu kontrolu. Optužnicom mu se stavljalo na teret da je postupajući s diskriminatorskom namjerom počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva općine Pale zasnovan na nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, protivpravnim zatvaranjem, nečovječnim zatočenjima u nehumanim uvjetima suprotno osnovnim pravilima međunarodnog humanitarnog prava.