Objavljena presuda u predmetu Milanko Obradović

17.05.2023, 15:53

Sud je 16.5.2023. u krivičnom predmetu protiv optuženog Milanka Obradovića, nakon održanog usmenog i javnog glavnog pretresa, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Milanko Obradović oglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH. Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Istovremeno, na osnovu zakonskih propisa od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela – novac u iznosu od 100,00 EUR, na ime primljenog dara, koji iznos je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude.

Optuženi Milanko Obradović, oglašen je krivim što je 25.7.2021. godine, na Graničnom prijelazu (CR/GP) Vardište, kao službena osoba u institucijama BiH, uposlenik UIOBiH, vođa smjene CR/GP Vardište, koristeći svoj službeni i utjecajni položaj, izvršio radnju koju nije smio izvršiti, na koji način je, svjestan nedozvoljenosti ovih radnji i htijući njihovo izvršenje, primio korist za sebe da u okviru svoje funkcije izvrši što ne bi smio izvršiti i na taj način omogućio S. T. uvoz robe bez plaćanja pripadajućih dadžbina, suprotno Zakonu o carinskoj politici BiH u visini od 907,90 KM, za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine.

**********