Objavljena presuda u predmetu Miroslav Bovan i drugi

09.03.2023, 09:42

Sud je 7.3.2023. godine u predmetu Miroslav Bovan i dr., nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom su optuženi Miroslav Bovan, Nedžad Omerović i Stevan Teletina oglašeni krivim što su na način opisan u izreci presude:

  • optuženi Miroslav Bovan – kao službena osoba u institucijama BiH, ne izvršivši službene dužnosti, drugom omogućio pribavljanje imovinske koristi čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH;
  • optuženi Nedžad Omerović – kao službeno lice u institucijama BiH, nije prijavio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža, čime je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili počinitelja iz člana 230. stav 2., u vezi sa stavom 1. KZBiH;
  • optuženi Stevan Teletina – dao novac da službeno lice u institucijama BiH ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti čime je počinio krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. KZBiH.

 

Sud je optuženima za počinjena krivična djela izrekao kazne kako slijedi:

  • optuženom Miroslavu Bovanu – uvjetnu osudu kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo;
  • optuženom Nedžadu Omeroviću – novčanu kaznu u iznosu od 000,00KM, koju je dužan platiti u roku od dva (2) mjeseca od dana pravomoćnosti presude;
  • optuženom Stevanu Teletini – uvjetnu osudu kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne (1) godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Optuženi je obavezan izvršiti uplatu u iznosu od 907,90 KM na ime dadžbina koje je bio dužan platiti prilikom uvoza živih životinja u BiH, a za koji iznos je oštećen budžet BiH počinjenjem ovog krivičnog djela.

 

**********