Optuženom Bobanu Inđiću 15 godina zatvora

19.01.2023, 16:25

Sud Bosne i Hercegovine je danas,19.1.2023., u predmetu Boban Inđić (S1 1 K 041550 21 Kri) nakon okončanog glavnog pretresa, izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Boban Inđić oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1., u vezi s članom 22. KZSFRJ. Za  počinjeno krivično djelo Sud je optuženom Bobanu Inđiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

Optuženi Boban Inđić, između ostalog, oglašen je krivim da je, kao komandir Interventne čete 2. podrinjske lake pješadijske brigade – Višegrad, zajedno sa drugim pripadnicima vojne oružane grupe koju je prethodno okupio zajedno sa M.L., a koju grupu su činili i pripadnici Interventne čete 2. PLPB Višegrad, njih oko 25 vojnika VRS, među kojima su bili i Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Mićo Jovičić i Miodrag Mitrašinović, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, u periodu od juna 1992. do decembra 1995.godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, postupao suprotno  pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije  od 12.08.1949. godine, na način da je kao saizvršilac učestvovao u ubistvu 20 civila nesrpske nacionalnosti, koji su prethodno izvedeni iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar, u mjestu Štrpci, općina Rudo.

Protiv ove presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Temeljem odredbe člana 138. stav 1. i člana 132. stav 1. tačka a) ZKPBiH, Sud je nakon izricanja prvostepene presude donio rješenje, kojim se prema optuženom Bobanu Inđiću produžava mjera pritvora, zbog postojanja okolnosti iz člana 138. ZKPBiH, a u vezi s pritvorskim razlozima iz člana 132. stav 1. tačka a) ZKPBiH, koji po ovom rješenju može trajati najduže devet (9) mjeseci, odnosno najduže do 19.10.2023.  ili do nove odluke Suda.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.