Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Senad Džananović i drugi

17.06.2022, 11:15

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 9.3.2022.g. donijelo drugostepenu presudu u predmetu Senad Džananović i drugi, kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva BiH i branilaca optuženih Senada Džananovića i Edina Gadže i potvrđena prvostepena presuda broj S1 1 K 021351 17 Kri od 11.6.2021. godine.

Prvostepeno vijeće Suda BiH je 11.6.2021. donijelo i javno objavilo prvostepenu presudu kojom su optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo oglašeni krivima za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), u vezi sa članovima 22, 23, 24. i 30. stav 1. KZ SFRJ. Sud je optuženom Senadu Džananoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina, a optuženom Edinu Gadži kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Optuženi su oglašeni krivima što su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije RBiH i Vojske RS, od sredine aprila 1992. do avgusta 1992. godine, na području Alipašinog Polja, općina Novi Grad, Sarajevo, kao pripadnici Štaba TO „Stela“ i Specijalnih jedinica Armije RBiH, zajedno sa nadređenim Jusufom Prazinom, zv. „Juka“, komandantom Specijalnih jedinica Armije RBiH, i Samirom Kahvedžićem zv. „Kruško“, komandantom Štaba TO „Stela“ (oba preminuli), kršeći odredbe članova 3, 27, 31, 42, 43, 44, 51, 78, 81, 85 i 147. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine i članova 4, 5, 7, 8, 13, 14. i 17. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. augusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Dopunski protokol II), svjesno i voljno učestvovali u nezakonitom zatvaranju civila srpske nacionalnosti koji su nezakonito lišeni slobode na području grada Sarajeva, te odvođeni u prostorije Štaba TO „Stela“ na Alipašinom Polju (bivši kafe „Borsalino“, u ul. Trg ZAVNOBIH-a br. 23 i prostorije MZ „Mladost“) i zatvarani u zatočeničke objekte koji su se nalazili u podrumima stambene zgrade na Alipašinom Polju, „B“ faza, te mesnice „Pešter“ i drugim prostorijama iste stambene zgrade, gdje su bili podvrgnuti ubistvima, silovanjima, mučenju, nečovječnom postupanju, odvođenju na prinudni rad, tokom kojeg su bili izloženi smrtnoj opasnosti i podvrgnuti različitim oblicima fizičkog i psihičkog zlostavljanja od strane optuženih i drugih pripadnika štaba „TO Stela“, kao i trećih lica.

 

Optuženi Senad Džananović i Edin Gadžo oslobođeni su optužbe za pojedine inkriminacije na način kako je to navedeno u prvostepenoj presudi, čime bi počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c), e) i f) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članovima 26, 29, 30, 31. i 180. stav 1. istog Zakona, a optuženi Senad Džananović i u vezi sa članom 180. stav 2.

 

Sud je u odnosu na pojedine inkriminacije odbio optužbu da je optuženi Senad Džananović počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a) i  c) KZ BiH, sve u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.