Potvrđena drugostepena osuđujuća presuda u predmetu Radenko Sukara

10.03.2023, 10:14

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je 3.2.2023. donijelo trećestepenu presudu u predmetu Radenko Sukara (S1 2 K 040112 22 Kžž) kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca optuženog Radenka Sukare i potvrđena drugostepena presuda Suda BiH od 25.10.2022. godine, kojom je, nakon provedenog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH, optuženi Radenko Sukara oglašen krivim da je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Bosne  i Hercegovine (KZBiH). Sud je optuženom izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi  u roku od tri (3) godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Istom presudom naloženo je oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u iznosu od 8.871,50 KM.

Optuženi je oglašen krivim što je u periodu od 26.3.2018. do 31.12.2020. godine u Bosanskom Grahovu, u svojstvu službene osobe u institucijama BiH, obavljajući poslove komandira u Graničnoj policiji BiH, radi pribavljanja protupravne imovinske koristi, a da bi ostvario pravo na troškove smještaja, sa B. G. zaključio fiktivni ugovor o zakupu stana u kojem nikada nije stanovao, čime je oštetio budžet Bosne i Hercegovine za iznos od 8.871,50 KM.