Apelaciono vijeće donijelo presudu u predmetu Željko Lelek

20.02.2009, 15:05
Sud BiH otpremio je 19. februara 2009. godine drugostepenu presudu Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda BiH u predmetu Željko Lelek. Apelaciono vijeće je 12. januara 2009. godine, kao neosnovanu, odbilo žalbu branilaca optuženog Leleka i djelimično uvažilo žalbu Tužilaštva BiH, te prvostepenu presudu Suda BiH od 23. maja 2008. godine, preinačilo u dijelu odluke o kazni. Drugostepenom presudom optuženi Željko Lelek osuđuje se na kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina umjesto ranijih 13 (trinaest) godina, izrečenih prvostepenom presudom za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. U izrečenu kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 5. maja 2006. godine. U ostalom dijelu prvostepena presuda se potvrđuje.

Prvostepenom presudom, između ostalog, optuženi Željko Lelek oglašen je krivim što je, obavljajući dužnost policajca u Višegradu, vršio protuzakonita zatvaranja, mučenja i silovanja, te učestvovao u prisilnom preseljenju stanovništva, u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih srpskih formacija usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva tokom aprila, maja i juna 1992. godine na području općine Višegrad.

Drugostepena presuda