Zakazan početak glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem u predmetu Miloš Stupar

03.03.2010, 11:28
Početak glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Miloš Stupar, zakazan je za 4. mart 2010. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sudnici 5.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine broj: X-KR-05/24 od 29. jula 2008. godine, optuženi Miloš Stupar, Milenko Trifunović, Brano Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan oglašeni su krivim da su na način opisan u tački 1. i 2. izrjeke prvostepene presude počinili krivična djela, i to, optuženi Milenko Trifunović, Aleksandar Radovanović, Brano Džinić, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, kao saizvršioci/saučinioci svojim radnjama, krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a optuženi Miloš Stupar krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH.

Istom presudom, Milovan Matić, Velibor Maksimović i Dragiša Živanović oslobođeni su optužbi da su počinili krivično djelo genocid iz člana 171. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.

 

Ispitujući žalbeni prigovor branilaca optuženog Miloša Stupara,  da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 297.stav 1. tačka k) ZKP BiH, jer je izreka pobijane presude nerazumljiva, a pored toga i protivrječna iznesenim razlozima u obrazloženju te presude, Apelaciono vijeće nalazi da je isti osnovan. Apelaciono vijeće je zaključilo i da je učinjena povreda postupka rezultirala i sumnjom i u pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u odnosu na optuženog Stupara.

 

Stoga je Apelaciono vijeće uvažilo žalbu branilaca optuženog Miloša Stupara, pa je prvostepena presuda u odnosu na optuženog Stupara ukinuta, i u tom dijelu je određen pretres pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I Suda Bosne i Hercegovine.