Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Radić i drugi

15.04.2010, 14:58
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice Apelacionog vijeća, otpremilo je 14. aprila 2010. godine rješenje kojim se uvažavaju žalbe odbrane, te prvostepena presuda od 20. februara 2009. godine ukida i određuje pretres pred apelacionim vijećem.

 

Presudom ovog suda od 20. februara 2009. godine, optuženi Marko Radić, Dragan Šunjić, Damir Brekalo i Mirko Vračević oglašeni su krivim da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi sa tačkama a), e), f), g) i k), sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Za navedeno krivično djelo optuženima su izrečene zatvorske kazne, i to: optuženom Radiću kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina, optuženom Šunjiću kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, optuženom Brekalu kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženom Vračeviću kazna zatvora u trajanju od 14 godina.

 

Protiv navedene presude, odbrane optuženih su blagovremeno uložile žalbe  zbog povrede Evropske konvencije i osnovnih sloboda, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivično-pravnoj sankciji, predlažući  da se žalbe uvaže, pobijana presuda u cijelosti ukine i odredi održavanje glavnog pretresa pred Apelacionim vijećem.

 

Tužilac Tužilaštva BiH je, također, uložio žalbu zbog odluke o krivično-pravnoj sankciji, sa prijedlogom da se prvostepena presuda preinači u pogledu odluke o kazni na način da se izmijene - povećaju izrečene zatvorske kazne u odnosu na optužene Radića, Šunjića i Brekala, a u odnosu na Vračevića da se potvrdi izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina.

 

Nakon što je ispitalo prvostepenu presudu Apelaciono vijeće je ocijenilo da su osnovane tvrdnje žalbi branilaca o postojanju bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. Kako, u slučaju utvrđenih bitnih povreda, odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH nalažu ukidanje prvostepene presude, presudu je valjalo ukinuti zbog čega Apelaciono vijeće nije ni bilo u situaciji da cijeni ostale žalbene razloge, niti razmatra odluke o kazni.

 

U ponovnom postupku koji će se voditi pred Apelacionim vijećem, otklonit će se učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, preslušati već izvedeni, a po potrebi izvesti i novi dokazi, te nakon toga donijeti nova, na zakonu zasnovana presuda.

 

Drugostepeno rješenje