Početak pretresa pred Apelacionim vijećem u predmetu Momir Pelemiš

13.02.2013, 13:09
Početak pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda BiH, u predmetu Momir Pelemiš, zakazan je za 14. februar 2013. godine, u 09:00 sati, u sudnici 8.

 

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda BiH otpremilo je dana, 26. decembra 2012. godine drugostepenu presudu u predmetu Momir Pelemiš i dr. kojom se uvažava žalba branioca optuženog Momira Pelemiša, pa se prvostepena presuda od 31. oktobra 2011. godine u dijelu koji se odnosi na optuženog Momira Pelemiša ukida, te se u odnosu na imenovanog određuje održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

 

U odnosu na optužeog Slavka Perića djelimično se uvažava žalba branioca optuženog, te se presuda preinačava u pogledu primjene krivičnog zakona na način da se djelo za koje je  optuženi Slavko Perić oglašen krivim pravno kvalifikuje kao krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i KZ SFRJ, u vezi sa članom 24. (pomaganje) istog zakona, te u pogledu odluke o kazni, na način da se optuženi za navedeno krivično djelo osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina. Žalba Tužilaštva BiH koja se odnosi na optuženog Slavka Perića odbija se kao neosnovana.

 

Prvostepenom presudom optuženi Momir Pelemiš i Slavko Perić osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina za Pelemiša, odnosno 19 godina za Perića, zbog počinjenja krivičnog djela genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona.

 

Optuženi Pelemiš i Perić prvostepenom presudom oglašeni su krivim što su: za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematičnog napada, preduzetog u periodu od 10. jula do 01. novembra 1995. godine od strane pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) i MUP-a RS, na zaštićenu zonu UN-a Srebrenica svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog pothvata koji su djelovali sa ciljem zatvaranja i ubijanja po kratkom postupku vojno sposobnih zarobljenika Bošnjaka iz Srebrenice i na taj način ih unište kao grupu. Optuženi Momir Pelemiš je postupao u svojstvu zamjenika komandanta 1. bataljona 1. zvorničke pješadijske brigade (1. bataljon), a u periodu od 09. do 21. jula 1995. godine u svojstvu vršioca dužnosti komandanta 1. bataljona, dok je optuženi Slavko Perić, u periodu od 14. do 17. jula 1995. godine, postupao u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove 1. bataljona. Pripadnici 1. bataljona pod komandom Momira Pelemiša i neposrednim nadzorom Slavka Perića, zajedno sa nepoznatim pripadnicima VRS-a čuvali su stražu u Školi “Kula” u Pilici i Domu kulture u Pilici u kojima su bili zatvoreni zarobljenici iz Srebrenice koji su kasnije pogubljeni na ekonomiji Branjevo, odnosno u zgradi Doma kulture. Nije utvrđeno da su pripadnici 1. bataljona učestvovali neposredno u ubistvima zarobljenika, ali na ovaj način doprinijeli su njihovom zatočenju,  što je bilo nužan korak u sveukupnoj operaciji ubistva. Pored toga, oni su izvršiocima pružili praktičnu pomoć obezbijedivši ljudstvo, te mašine i gorivo za utovar i odvoz radi ukopa ubijenih. Svojim radnjama optuženi su pružili pomoć izvršiocima koji su djelovali sa namjerom uništenja i istrebljenja  nacionalne, etničke i vjerske grupe ljudi, a za čiju namjeru i cilj su optuženi znali.