Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić oglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti

28.03.2014, 07:47
Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 27. marta 2014. godine presudu kojom su optuženi Dragomir Soldat, Velemir Đurić i Zoran Babić oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 172. stav 1. tačka a), a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i s tim u vezi optuženi Dragomir Soldat i optuženi Velemir Đurić su osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od po 21 godinu. U odnosu na optuženog Zorana Babića utvrđena je kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 godinu, dok se uzima kao ranije utvrđena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 22 godine izrečena pravosnažnom presudom Suda BiH od 15. februara 2013.godine, pa mu se izriče jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina.

 

Optuženima će se u izrečenu kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, a optuženom Zoranu Babiću i vrijeme koje je proveo na izdržavanju kazne po ranijoj pravosnažnoj presudi.

 

Optuženi su oglašeni krivim što su u vremenskom periodu od kraja aprila 1992. godine do kraja septembra 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske republike BiH usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovništva na području općine Prijedor, znajući za takav napad i znajući da njihove radnje čine dio tog napada, Dragomir Soldat, u svojstvu vojnog policajca 43. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, naređivao, počinio i pomagao, Velemir Đurić, u svojstvu pripadnika radne jedinice – Centar za obavještavanje, te Zoran Babić, u svojstvu rezervnog milicionera i pripadnika Prvog odjeljenja interventnog voda pri SJB Prijedor, počinili i pomagali progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi s teritorije pod kontrolom vojske i policije Srpske republike BiH i to ubistvima nesrpskog stanovništva sela Čarakovo na dan 23.07.1992.godine.  

 

Sud je, takođe, donio rješenje kojim su u odnosu na optužene Dragomira Soldata i Velemira Đurića određene mjere zabrane: zabrana napuštanja mjesta boravišta i zabrana putovanja (uz oduzimanje putnih isprava, zabranu izdavanja novih putnih isprava i zabranu korištenja lične karte za prelazak državne granice). 

 

***

 

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja (Član 3. ZKP BiH).

 

Prvostepeno vijeće donosi odluku na osnovu dokaza koje na glavnom pretresu izvedu tužilac i odbrana. Prvostepeno vijeće presudu zasniva na dokazima izvedenim na glavnom pretresu koji moraju biti van razumne sumnje da bi se mogla donijeti osuđujuća presuda.

 

Ova odluka nije pravosnažna. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba koju će razmatrati Apelaciono odjeljenje ovog suda. U žalbi se mogu iznositi novi dokazi ako stranke i odbrana dokažu da nisu bili u mogućnosti da ih iznesu u prvostepenom postupku.

 

Poštivanje principa pretpostavke o nevinosti integralni je dio prava na pravično suđenje. Ne preporučuje se komentarisanje odluka prvostepenog vijeća do donošenja pravosnažne odluke. Mišljenja i informacije u vezi sa sudskim postupcima koji su u toku treba da budu prenošene i širene samo onda kada to ne stvara predrasude u pogledu pretpostavke o nevinosti osumnjičenog ili optuženog (Dodatak Preporuci Rec (2993) 13 Komiteta ministara Vijeća Evrope od 10. jula 2003. godine).

 

Ukoliko dođe do komentarisanja ove odluke, preporučuje se korištenje dodatnih pojašnjenja ovlaštenog portparola Suda. Poželjno je u komentare uključiti i mišljenja kompetentnih sagovornika iz akademske i advokatske zajednice.