Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Petar Mitrović

13.05.2014, 14:10
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 29. aprila 2014. godine presudu u predmetu Petar Mitrović kojom se žalba branilaca optuženog Petra Mitrovića djelimično uvažava, pa se presuda Suda od 29. jula 2008. godine preinačava u pogledu pravne kvalifikacije na način da se optuženi Petar Mitrović oglašava krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona SFRJ u vezi sa članom 24. (pomaganje) istog Zakona, te se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Ustavni sud BiH je na sjednici održanoj dana, 22. oktobra 2013. godine usvojio apelaciju optuženog Petra Mitrovića te nakon što je utvrdio kršenje člana 7. stav 1. Evropske konvencije, ukinuo presudu Suda BiH od 9. septembra 2009. godine,.

 

Apelaciono vijeće Suda BiH održalo je javnu sjednicu 22. januara 2014. godine povodom izjavljene žalbe odbrane optuženog, nakon čega je ispitalo pobijanu presudu u obimu određenom odlukama Ustavnog suda BiH, odnosno u smislu pravilne primjene krivičnog zakona i slijedom toga odluče o krivičnopravnoj sankciji, te donijelo drugostepenu presudu.