Željko Ivanović osuđen na 20 godina zatvora

19.06.2014, 12:32
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine, nakon održanog pretresa pred apelacionim vijećem, koji je vođen povodom odluke o dopustivosti i meritumu Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine od 28. marta 2014. godine, kojom je ukinuta presuda ovog Suda od 17. juna 2013. godine, dana 18. juna 2014. godine donijelo je, a dana 19. juna 2014. godine javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Željko Ivanović oglašen krivim za krivično djelo genocid iz člana 141. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (preuzeti KZ SFRJ), u vezi sa članom 24. istog Zakona (pomaganje), te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

 

Optuženi Željko Ivanović oglašen je krivim što je u svojstvu specijalca-policajca, pripadnika 3. voda “Skelani” Drugog odreda Specijalne brigade policije Šekovići MUP-a Republike Srpske, zajedno sa pripadnicima Drugog odreda SBP Šekovići i drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske i MUP-a RS, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine počinio radnje koje su doprinijele ubijanju pripadnika grupe Bošnjaka enklave Srebrenica koji su, kao Bošnjaci Istočne Bosne, činili značajan dio etničke grupe Bošnjaka, te time pomogao da se ista djelimično istrijebi kao nacionalna, etnička i vjerska grupa.

 

Na osnovu člana 50. preuzetog  KZ SFRJ, optuženom se u izrečenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i to od 4. marta 2009. godine do 7. decembra 2010. godine i od 10. decembra 2010. godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne po presudi Suda Bosne i Hercegovine od 17. juna 2013. godine, te vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora po toj presudi, počev od 18. septembra 2013. godine do 16. maja 2014. godine.