Optuženi u predmetu Gligor Begović izjasnio se da nije kriv

23.10.2014, 12:13
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH optuženi Gligor Begović izjasnio se da nije kriv.

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18.09.2014. godine optužnicu u predmetu Gligor Begović koja optuženog tereti za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

 

U optužnici se navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, tokom oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske i Armije BiH, u zatočeničkom centru „Batković“ na teritoriji općine Bijeljina, civili i ratni zarobljenici bošnjačke nacionalnosti držani u nehumanim uslovima, podvrgavani ubistvima, namjernom nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i zdravlja. Optuženi Gligor Begović je, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti građana od 12.08.1949 i člana 3. stav 1. tačka a) i c) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.08.1949. godine.